ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*coastline*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น coastline, -coastline-

*coastline* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coastline (n.) แนวชายฝั่งทะเล Syn. shoreline
English-Thai: HOPE Dictionary
coastlinen. เส้นแนวชายฝั่งทะเล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
coastlineแนวชายฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coastline แนวชายฝั่ง 1) เส้นที่แบ่งขอบเขตระหว่างแผ่นดินกับน้ำทะเลและ/ หรือมหาสมุทร 2) คำทั่วไปที่อธิบายถึงลักษณะหรือรูปลักษณ์ ของแผ่นดินตามชายฝั่ง เมื่อมองจากทะเลเข้ามายังแผ่นดิน รวมถึงอ่าว [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It rather reminds me of our coastline at home. Do you know Cornwall at all?มันทําให้นึกถึงชายฝั่งทะเลแถวบ้าน คุณรู้จักคอร์นวอลมั้ย
Gentlemen, do you notice the coastline down there?สุภาพบุรุษ เห็นชายฝั่งข้างล่างไหม
I have purchases at the Coastliner, several at the Zoba Cafe, and a number of transactions at Club Fate.มีรายการการจ่ายเงินที่โคสต์ไลน์เนอร์ อีกหลายครั้งที่ โซบา คาเฟ่ และอีกหลายครั้งที่คลับเฟท
Every dock and coastline east of the Siberian Sea to the Baffin Bay...ทุก ๆ ท่าเทียบเรือและชายฝั่งทะเลตะวันออกของ ทะเลไซบีเรียไปจนถึงอ่าวบาฟฟิน
Even today, the majority of humankind lives on the continents' coastlines or the banks of rivers and lakes.แม้แต่ทุกวันนี้, ประชากรส่วนใหญ่ยังคงอาศัยอยู่ใน พื้นที่แถบชายฝั่ง หรือพื้นที่ลุ่มแม่น้ำและทะเลสาบ
11 of the 15 biggest cities stand on a coastline or river estuary.11 เมืองใน 15 เมืองที่ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ริมชายฝั่งหรือปากแม่น้ำ
I've traveled all over the world throughout my entire life, and the coastline is majestic.แล้วเราก็เริ่มตระหนักว่า พวกเขาซ่อนอะไรบางอย่างไว้ เราต้องได้รับอนุญาต ที่จะได้รับใบอนุญาต
I have a question about the coastline plaza building.ผมมีคำถามเกี่ยวกับ อาคารคอสไลน์ พลาซ่า
This woman found me out of the blue from this place called the Coastline Plaza.มีผู้หญิงมาพบผมแบบไม่คาดคิด จากบริษัทชื่อ คอสไลน์ พลาซ่า
Savage winds, rains and manic waves are being reported along the coastlines of several continents.กระแสลมที่รุนแรง ฝนและคลื่นที่ถาโถมได้ถูกรายงาน ไปตามชายฝั่งของหลายๆทวีป
All breaches were along the coastline... in what is a campaign of rapid dominance.แนวเขตของข้าศึกยาวไปตามแนวชายฝั่ง ดูเหมือนว่าเป็นยุทธการบุกยึดเเบบสายฟ้าเเลบ
...from the coastline into suburbs.องค์การสหประชาชาติได้ประกาศการรวมตัวใหม่ด่วน ...

*coastline* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海岸线[hǎi àn xiàn, ㄏㄞˇ ㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 海岸线 / 海岸線] coastline; seaboard; shoreline

*coastline* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
リアス式海岸[リアスしきかいがん, riasu shikikaigan] (n) deeply indented coastline; rias coastline
日南海岸[にちなんかいがん, nichinankaigan] (n) Nichinan coastline
沈水海岸[ちんすいかいがん, chinsuikaigan] (n) (See 沈降海岸) submergent coastline; submerged coast; submerged shoreline
海岸線[かいがんせん, kaigansen] (n) coastline; coastal railway; (P)
海退[かいたい, kaitai] (n) coastline regression
海進[かいしん, kaishin] (n) coastline transgression
離水海岸[りすいかいがん, risuikaigan] (n) (See 沈水海岸) emergent coastline; emerged shoreline; negative shoreline; shoreline of emergence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *coastline*
Back to top