ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*cloakroom*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cloakroom, -cloakroom-

*cloakroom* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cloakroom (n.) ห้องรับฝากวางหมวก กระเป๋าหรือสิ่งของไว้ชั่วคราว Syn. baggage room
English-Thai: HOPE Dictionary
cloakroomn. ห้องฝากเก็บเสื้อคลุม,ห้องฝากกระเป๋า,ห้องน้ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The cloakroom. Check the cloakroom.ห้องฝากของ ตรวจดูที่ห้องฝากของ.

*cloakroom* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
衣帽间[yī mào jiān, ㄧ ㄇㄠˋ ㄐㄧㄢ, 衣帽间 / 衣帽間] cloakroom

*cloakroom* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クローク[, kuro-ku] (n) (abbr) (See クロークルーム) cloakroom; checkroom; (P)
クロークルーム[, kuro-kuru-mu] (n) cloakroom
一時預所[いちじあずかりしょ;いちじあずかりじょ, ichijiazukarisho ; ichijiazukarijo] (n) cloakroom; checkroom
預かり所[あずかりじょ(P);あずかりしょ, azukarijo (P); azukarisho] (n) cloakroom; parcel room; (P)

*cloakroom* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ส้วม[n.] (sūam) EN: lavatory ; latrine ; toilet ; cloakroom ; water closet ; loo ; privy ; powder room ; W.C FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; latrines [fpl] ; cabinets [mpl] (vx)

*cloakroom* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Garderobenfrau {m}cloakroom attendant; checkroom attendant [Am.]
Garderobenmarke {m}cloakroom ticket; check [Am.]
Garderobe {f}cloakroom; checkroom [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *cloakroom*
Back to top