ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*cassette tape*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cassette tape, -cassette tape-

*cassette tape* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cassette tape (n.) เทปคาสเซท Syn. cassette, tape
English-Thai: HOPE Dictionary
cassette tapen. เทปตลับ,ตลับเทป
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cassette tape recordersเครื่องบันทึกและเล่นแถบเสียงตลับ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
♪ in a cassette tapeโ#65533; ช in a cassette tape โ#65533; ช
Earl also thinks the theme from shaft was stolen from a cassette tape he sent out in 1975.Earl also thinks the theme from shaft ถูกขโมยมาจากเทปที่เขาส่งไปในปี1975
Excuse me, do you have a Walkman for playing cassette tapes?ขอโทษนะ, คุณมี walkman ที่เล่นเทปคาสเซ็ทหรือป่าวค่ะ?
Well, for one... They're cassette tapes.อืม ข้อแรก มันเป็นเทป
Play your own cassette tapes.เล่นเทปคาสเซ็ท ของคุณ

*cassette tape* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盒带[hé dài, ㄏㄜˊ ㄉㄞˋ, 盒带 / 盒帶] cassette tape; abbr. for 盒式錄音磁帶|盒式录音磁带
卡带[kǎ dài, ㄎㄚˇ ㄉㄞˋ, 卡带] cassette tape
盒式录音磁带[hé shì lù yīn cí dài, ㄏㄜˊ ㄕˋ ㄌㄨˋ ㄘˊ ㄉㄞˋ, 盒式录音磁带 / 盒式錄音磁帶] cassette tape

*cassette tape* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カセットテープ[, kasettote-pu] (n) cassette tape; (P)
カセットテープレコーダー[, kasettote-pureko-da-] (n) cassette tape recorder

*cassette tape* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตลับเทป[n. exp.] (talap thēp) EN: Compact Cassette ; Compact Audio Cassette (CAC) ; Musicassette (MC) ; cassette tape ; cassette FR: cassette audio [f] ; minicassette [f]

*cassette tape* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kassettentonbandgerät {n}cassette tape recorder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *cassette tape*
Back to top