ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*capricorn*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น capricorn, -capricorn-

*capricorn* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Capricorn (n.) สัญลักษณ์ตัวที่สิบในจักรราศีซึ่งมีตัวเป็นแพะแต่หางเป็นปลา
tropic of Capricorn (n.) เส้นรุ้งที่อยู่ห่างเส้นศูนย์สูตรไปทางใต้
English-Thai: HOPE Dictionary
capricorn(แคพ'ริคอร์น) n. กลุ่มดาวแพะ
tropic of capricornn. เส้นรุ้งที่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรของโลก23องศา27ลิปดาไปทางใต้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มังกร (n.) Capricorn Syn. ราศีมังกร
ราศีมกร (n.) Capricorn Syn. ราศีมังกร, มังกร
ราศีมังกร (n.) Capricornus
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I'm here to warn you, Capricorn knows where you're staying.แล้วก็มาเตือนนาย คาปริคอร์นรู้แล้วว่านายพักอยู่ที่ไหน
At first it was Capricorn a thuggish bandit working for an evil duke.โจรล่าสังหารที่ทำงานให้กับราชวงศ์ผู้โหดเหี้ยม
Dustfinger saved us from Capricorn that night.คืนนั้นนิ้วฝุ่นช่วยเราไว้จากคาปริคอร์น
And maybe send Capricorn back in.แล้วก็อาจจะส่งคาปริคอร์นกลับไปด้วย
Dustfinger's in the piazza, we just escaped from Capricorn's village and you won't even believe what Basta tried to do.นิ้วฝุ่นอยู่ที่สวนสาธารณะ เราเพิ่งหนีมาจากหมู่บ้านของคาปริคอร์น แล้วคุณต้องไม่เชื่อแน่ๆ ว่า บาสต้าพยายามทำอะไรเรา
You're killed by one of Capricorn's men while trying to save Gwin.เธอถูกลูกน้องของคาปริคอร์นฆ่า เพราะพยายามจะช่วยกวิน
I suppose Capricorn was behind the theft.สงสัยเป็นฝีมือของคาปริคอร์นนั่นแหละ
The Adderhead, Capricorn and the Fire Raisers.เศียรอสรพิษ คาปริคอร์น \ นักวางเพลิง
She's in Capricorn's village. Darius read her out.ในหมู่บ้านของคาปริคอร์น ดาริอุสอ่านเธอออกมา
Old Capricorn will be pleased.ลุงคาปริคอร์นต้องดีใจแน่ๆ เลย
I wonder what Capricorn's going to make you read.ไม่รู้คาปริคอร์นจะเอาอะไรให้เธออ่านนะ
When Capricorn's men try to put the fire out I move in, I rescue Meggie and Resa.ช่วงที่ลูกน้องของคาปริคอร์น พยายามดับไฟ... -... ฉันจะเข้าไปช่วยเม็กกี้กับเรซ่า

*capricorn* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
山羊座[Shān yáng zuò, ㄕㄢ ㄧㄤˊ ㄗㄨㄛˋ, 山羊座] Capricorn (constellation and sign of the zodiac); Japanese variant of 魔羯座
摩蟹座[Mó xiè zuò, ㄇㄛˊ ㄒㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ, 摩蟹座] Capricorn (constellation and sign of the zodiac); used erroneously for 魔羯座
魔羯座[Mó jié zuò, ㄇㄛˊ ㄐㄧㄝˊ ㄗㄨㄛˋ, 魔羯座] Capricorn (constellation and sign of the zodiac)
南回归线[Nán huí guī xiàn, ㄋㄢˊ ㄏㄨㄟˊ ㄍㄨㄟ ㄒㄧㄢˋ, 南回归线 / 南回歸線] Tropic of Capricorn, the circle of latitude at 23° 26' 22" S
回归线[huí guī xiàn, ㄏㄨㄟˊ ㄍㄨㄟ ㄒㄧㄢˋ, 回归线 / 回歸線] tropic, a circle of latitude at 23° 26' 22" South (Tropic of Capricorn) or North (Tropic of Cancer)
摩羯座[Mó jié zuò, ㄇㄛˊ ㄐㄧㄝˊ ㄗㄨㄛˋ, 摩羯座] Capricornus

*capricorn* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カプリコン[, kapurikon] (n) Capricorn
冬至線[とうじせん, toujisen] (n) the Tropic of Capricorn
南回帰線[みなみかいきせん, minamikaikisen] (n) Tropic of Capricorn
回帰線[かいきせん, kaikisen] (n) the tropics (Cancer and Capricorn)
山羊座[やぎざ, yagiza] (n) (constellation) Capricornus; Capricorn; the Goat
日本羚羊;日本氈鹿[にほんかもしか;ニホンカモシカ, nihonkamoshika ; nihonkamoshika] (n) (uk) (See カモシカ) Japanese serow; Capricornis crispus
磨羯宮[まかつきゅう, makatsukyuu] (n) Capricorn (10th zodiacal sign); the Goat

*capricorn* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้วงหนวดยาว[n. exp.] (dūang nūat ) EN: longicorn FR: longicorne [m] ; capricorne [m] ; cérambycidé [m]
โครำ[n.] (khōram) EN: Sumatran serow ; southern serow ; Capricornis sumatraensis FR: Capricornis sumatraensis
กลุ่มดาวมกร[n. prop.] (klum dāo Ma) EN: Capricornus FR: constellation du Capricorne [f] ; Le Capricorne
กลุ่มดาวแพะทะเล[n. prop.] (klum dāo Ph) EN: Capricornus FR: constellation du Capricorne [f] ; Le Capricorne
กูรำ[n.] (kūram) EN: serow ; Capricornis sumatraensis FR: Capricornis sumatraensis
เลียงผาเหนือ[n. exp.] (līengphā ne) EN: Chinese serow ; Southwest china serow ; mainland serow FR: Capricornis milneedwardsii
เลียงผาใต้[n. exp.] (līengphā tā) EN: Sumatran serow ; southern serow ; common serow ; Capricornis sumatraensis FR: Capricornis sumatraensis
ราศีมังกร[n. exp.] (rāsī Mangkø) EN: Capricorn FR: signe du Capricorne [m]
เส้นทรอปิกออฟแคปริคอร์น[n. exp.] (sen thrøpik) EN: Tropic of Capricorn FR: tropique du Capricorne [m]

*capricorn* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Steinbock {m} (Sternzeichen)Capricorn
Wendekreis {m} | Wendekreis des Krebses; nördlicher Wendekreis | Wendekreis des Steinbocks; südlicher Wendekreistropic | Tropic of Cancer | Tropic of Capricorn

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *capricorn*
Back to top