ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*calcium*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น calcium, -calcium-

*calcium* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
calcium (n.) ธาตุชนิดหนึ่งมีสีขาวเงิน สัญลักษณ์ Ca
English-Thai: HOPE Dictionary
calcium(แคล'เซียม) n. ธาตุแคลเซี่ยม;Ca
English-Thai: Nontri Dictionary
calcium(n) ธาตุแคลเซียม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
calcium carbideแคลเซียมคาร์ไบด์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
radioactive calcium; radiocalciumแคลเซียมกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Calciumแคลเซียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แคลเซียม (n.) calcium
แคลเซียมคาร์ไบด์ (n.) calcium carbide
แคลเซียมไซคลาเมต (n.) calcium cyclamate Syn. ผงชูรส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, I have to go upstairs and... take my calcium so my bones don't break into little pieces... my aspirin, so my heart doesn't clog up... my Metamucil, so I don't get colon cancer... and, of course, my estrogen to convince my body... that I'm still รู้ไหม ฉันต้องขึ้นข้างบนแล้ว ต้องกินแคลเซี่ยม กระดูกฉันจะได้ไม่เปราะ
Beta blockers, calcium channel blockers, adrenaline injections, high-dose ibuprofen, steroids, trigger metastics, violent exercise, caffeine, acupuncture, marijuana, percodan, midrin, tenormen, sanser, homeopathics...ยาต้านเบต้า, ยาต้านแคลเซียม ยาอะดรีนาลีนอินเจคชั่น ไอบูโพรเฟนอย่างแรง สเตอรอยด์
It's got calcium and protein.ก็มันมีทั้งแคลเซี่ยมและโปรตีนนี่
Your blood tests show low electrolyte levels, low calcium and low vitamin D.ผลการตรวจเลือดของคุณพบว่า อิเล็กโตรไลต์อยู่ในระดับต่ำ แคลเซียมและวิตามินดีก็ต่ำ
Arlene told me that people are less calcium-deficient than they used to be because of all the fancy coffee they drink nowadays.อาร์ลีนบอกว่าเดี๋ยวนี้ คนเป็นโรคขาดแคลเซียม เพราะว่ากินกาแฟแบบแปลกๆมากเกินไป
Oh, wait a minute. What about calcium? Calcium's not a trace.โอ้ เดี๋ยวก่อน แล้วแคลเซียมล่ะ แคลเซียมยังไม่ได้หาค่า
Calcium. Calcium's only 0.25 percent.แคลเซียม แคลเซียม 0.25 % เท่านั้นเองค่ะ
So you're saying what? We synthesize a calcium gluconateเราจะสังเคราะห์ แคลเซียมกลูโคเนต
Amp of calcium chloride, fast!แคลเซี่ยมครอไรน์ 1 แอม. เร็ว!
We're looking for calcium carbonate.พวกเรามองหา แคลเซียมคาร์บอเนต
Gypsum is calcium sulphate,ยิปซั่มก็คือแคลเซียมซัลเฟต
Which is 36% calcium carbonate.ซึ่งมีแคลเซียมคาร์บอเนต 36%

*calcium* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
碱土金属[jiǎn tǔ jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄊㄨˇ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 碱土金属 / 鹼土金屬] alkaline earth (i.e. beryllium Be 鈹|铍, magnesium Mg 鎂|镁, calcium Ca 鈣|钙, strontium Sr 鍶|锶, barium Ba 鋇|钡 and radium Ra 鐳|镭)
碱式盐[jiǎn shì yán, ㄐㄧㄢˇ ㄕˋ ㄧㄢˊ, 碱式盐 / 鹼式鹽] alkali salt (soda, lye, calcium carbonate etc)
氧化钙[yǎng huà gài, ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄞˋ, 氧化钙 / 氧化鈣] calcium oxide
氢氧化钙[qīng yǎng huà gài, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄞˋ, 氢氧化钙 / 氫氧化鈣] calcium hydroxide Ca(OH)2; slaked lime
氯化钙[lǜ huà gài, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄞˋ, 氯化钙 / 氯化鈣] calcium chloride
氰氨化钙[qíng ān huà gài, ㄑㄧㄥˊ ㄢ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄞˋ, 氰氨化钙 / 氰氨化鈣] calcium cyanamide
消石灰[xiāo shí huī, ㄒㄧㄠ ㄕˊ ㄏㄨㄟ, 消石灰] calcium hydroxide Ca(OH)2; slaked lime
生石灰[shēng shí huī, ㄕㄥ ㄕˊ ㄏㄨㄟ, 生石灰] calcium oxide CaO; quicklime
硝酸钙[xiāo suān gài, ㄒㄧㄠ ㄙㄨㄢ ㄍㄞˋ, 硝酸钙 / 硝酸鈣] calcium nitrate
硫酸钙[liú suān gài, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄍㄞˋ, 硫酸钙 / 硫酸鈣] calcium sulfate
硬脂酸钙[yìng zhī suān gài, ˋ ㄓ ㄙㄨㄢ ㄍㄞˋ, 硬脂酸钙 / 硬脂酸鈣] calcium stearate
碳化钙[tàn huà gài, ㄊㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄞˋ, 碳化钙 / 碳化鈣] calcium carbide CaC2
鬼火[guǐ huǒ, ㄍㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˇ, 鬼火] will-o'-the-wisp (mysterious lights due to phosphorescence from natural calcium phosphate 磷化鈣|磷化钙 CaPO3, or more probably caused by restless souls or demons feasting on corpses); Jack-o'-lantern

*calcium* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーバイド[, ka-baido] (n) (1) carbide; (2) (calcium) carbide
カルウエ[, karuue] (n) (abbr) calcium wafer
カルシウム[, karushiumu] (n) calcium (Ca); (P)
カルシウムシアナミド[, karushiumushianamido] (n) calcium cyanamide (CaCN2)
シュウ酸カルシウム;蓚酸カルシウム[シュウさんカルシウム(シュウ酸カルシウム);しゅうさんカルシウム(蓚酸カルシウム), shuu san karushiumu ( shuu san karushiumu ); shuusan karushiumu ( shuusan karushium] (n) calcium oxalate
フッ化カルシウム;弗化カルシウム[フッかカルシウム(フッ化カルシウム);ふっかカルシウム(弗化カルシウム), futsu ka karushiumu ( futsu ka karushiumu ); fukka karushiumu ( futsu ka karushiumu] (n) calcium fluoride (CaF2)
リン酸カルシウム;燐酸カルシウム[リンさんカルシウム(リン酸カルシウム);りんさんカルシウム(燐酸カルシウム), rin san karushiumu ( rin san karushiumu ); rinsan karushiumu ( rin san karushiumu )] (n) calcium phosphate (Ca3(PO4)2)
[しお(P);えん, shio (P); en] (n) (1) (esp. しお) salt (i.e. sodium chloride); common salt; table salt; (2) (esp. えん) salt (e.g. sodium chloride, calcium sulfate, etc.); (P)
塩化カルシウム[えんかカルシウム, enka karushiumu] (n) calcium chloride
晶洞[しょうどう, shoudou] (n) druse (globular calcium oxalate crystals, often lining a rock cavity)
炭化カルシウム[たんかカルシウム, tanka karushiumu] (n) calcium carbide (CaC2)
石灰肥料[せっかいひりょう, sekkaihiryou] (n) lime or calcium fertilizer; lime or calcium fertiliser
石膏[せっこう, sekkou] (n,adj-no) plaster; gypsum; calcium sulphate (sulfate)
胡粉[ごふん, gofun] (n) artists' chalk; white pigment; powdered calcium carbonate
酢酸カルシウム[さくさんカルシウム, sakusan karushiumu] (n) calcium acetate (C4H6O4Ca)

*calcium* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจี๊ยะกอ[n.] (jiakø) EN: calcium sulfate ; calcium sulphate ; gypsum FR:
แคลเซียม[n.] (khaēnsīem [) EN: calcium FR: calcium [m]
แคลเซียมไฮดรอกไซด์[n. exp.] (khaēnsīem h) EN: calcium hydroxide FR: hydroxyde de calcium [m]
แคลเซียมคาร์ไบด์[n.] (khaēnsīemkh) EN: calcium carbide FR:
แคลเซียมคาร์บอเนต[n. exp.] (khaēnsīem k) EN: calcium carbonate FR: carbonate de calcium [m]
แคลเซียมคลอไรด์[n. exp.] (khaēnsīem k) EN: calcium chloride FR: chlorure de calcium [m]
แคลเซียมแลกเตต[n. exp.] (khaēnsīem l) EN: calcium lactate FR:
แคลเซียมออกไซด์[n. exp.] (khaēnsīem ø) EN: calcium oxide FR: oxyde de calcium [m]
แคลเซียมไซคลาเมต[n.] (khaēnsīemsa) EN: calcium cyclamate FR:
น้ำปูนใส[n. exp.] (nām pūn sai) EN: calcium hydroxide ; limewater FR:
ผงปูนคลอรีน[n. exp.] (phong pūn k) EN: calcium hypochlorite FR:
ปูน[n.] (pūn) EN: cement ; lime ; mortar ; calcium oxide ; quicklime ; plaster ; Portland cement FR: ciment [m] ; mortier [m] ; plâtre [m] ; chaux [f]
ปูนขาว[n.] (pūnkhāo) EN: lime ; calcium hydroxide FR: chaux [f]

*calcium* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Calcium (Kalzium) {n} [chem.]calcium
Kalziumchlorid {n} [chem.]calcium chlorid
Kalziumhydrogenkarbonat {n} [chem.]calcium hydrogen carbonate
Kalziumhydroxid {n} [chem.]calcium hydroxide
Kalziumkarbonat {n} [chem.]calcium carbonate
Kalziumphosphat {n} [chem.]calcium phosphate
Kalziumboratfritte {f}calcium borate frit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *calcium*
Back to top