ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*broadcaster*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น broadcaster, -broadcaster-

*broadcaster* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
broadcaster (n.) ผู้กระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broadcastersนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just demonstrably false but if you didn't know the story and you didn't know how we'd gone about producing it would have scared you as a broadcaster or as a manager.แต่ถ้าคุณไม่รู้เรื่อง ไม่รู้ว่าเราผลิตงานชิ้นนี้อย่างไร มันก็อาจทำให้สถานีโทรทัศน์
He would even stop assaulting her if the broadcaster said anything about the prince of darkness.เขาเคยแม้กระทั่งหยุดข่มขืนเธอ ในตอนที่ผู้ประกาศพูดอะไร เกี่ยวกับซาตาน
When I saw him next in London seven years later, me as champion again, him as broadcaster, he was barefoot on a bicycle, with a flat tyre.ตอนที่ผมเห็นเขาต่อไปในกรุงลอนดอนเจ็ดปีต่อมา ฉันเป็นแชมป์อีกครั้ง เขาเป็นโฆษก
You could have had a career as a broadcaster, I'm sure.- ขอบคุณ คุณทำอาชีพโฆษกทีวีได้เลย

*broadcaster* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无线电收发机[wú xiàn diàn shōu fā jī, ˊ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄕㄡ ㄈㄚ ㄐㄧ, 无线电收发机 / 無線電收發機] transceiver; radio frequency receiver, broadcaster or relay

*broadcaster* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โฆษก[n.] (khōsok) EN: spokesperson ; spokesman ; spokeswoman ; announcer ; press officer ; press secretary ; broadcaster ; communicator FR: porte-parole [m, f] ; chargé de presse [m] ; annonceur [m] ; présentateur [m] ; speaker [m] (vx) ; speakerine [f] (vx)
ผู้อ่านข่าว[n. exp.] (phū ān khāo) EN: announcer ; broadcaster ; newscaster ; newsreader FR: annonceur [m] (Québ.)
ผู้ประกาศ[n. exp.] (phū prakāt) EN: announcer ; broadcaster ; reporter ; newsreader ; speaker FR: annonceur [m] ; présentateur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *broadcaster*
Back to top