ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*breach*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น breach, -breach-

*breach* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
breach (vt.) ทำให้แตก
breach (n.) รอยแตก Syn. crack
English-Thai: HOPE Dictionary
breach(บรีช) {breached,breaching,breaches} n. การทำให้แตก,การแตกแยก,การทำลาย,การฝ่าฝืน,การไม่ปฏิบัติตาม,บาดแผล vt. ทำให้แตกออก,ฝ่าฝืน (กฎหมาย,สัญญา) vt. กระโดดข้ามผิวน้ำ
breach of promisen. การฝ่าฝืนคำสัญญา
English-Thai: Nontri Dictionary
breach(n) รอยแตก,ช่องโหว่,ความแตกหัก,ความบาดหมาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
breachการฝ่าฝืน, การผิดสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
breach of promise (to marriage); breach of betrothalการผิดสัญญาหมั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
breach of trust๑. การทำผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย๒. การทำผิดหน้าที่ทรัสตี (ก. อังกฤษ และ ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Breach of contractการผิดสัญญา [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Once more unto the breach, dear Meanies!อีกครั้งแก่การละเมิด, มีนีส ที่รัก!
Security breach inside Sector 14, Level 5.รีบไปเขตสิบสี่ ระดับห้า
Announcing this all over the world may well be a breach of national security.ประกาศนี้ทั่วโลกอาจ ดีจะเป็นช่องโหว่ของการ รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
We've got a security breach here.ใช่ฉันได้ยิน เราได้มีการละเมิดความ ปลอดภัยที่นี่
"Once more into the breach, dear friends."จงเข้าทำลายอีกครั้งเถิด เพื่อนรัก
She can stay afloat with the first four compartments breached... but not five.เรือจะลอยลำอยู่ได้ ถ้าท่วมแค่ 4 ห้อง ไม่ใช่ 5
"Believed to be the work of Dark wizards or witches Gringotts goblins acknowledge the breach but insist nothing was taken.เชื่อว่าเป็นฝีมือพ่อมดดำ หรือ แม่มดไร้นาม กริงกอตส์ก๊อบลินซึ่งรับทราบ ยืนยันไม่มีอะไรหาย
I'm not sweeping a major academic breach under the carpet so you can win a game.ผมไม่ใช่คนที่จะมาคอยเก็บปัดกวาดฝุ่นเข้าใต้พรม เพื่อที่จะให้คุณได้รับชัยชนะในเกมส์การแข่งขันหรอกนะ
We've breached the Hive.เราเข้าสู่รังผึ้งได้แล้ว
Of the crime of breach of the police you will graspหยุดเดี๊ยวนี้เลยนะ นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
In 12 hours, the machines will breach the dock walls.ใน 12 ชั่วโมง พวกเครื่องจักรจะเข้าถึงกำแพงอู่
The machines will breach the walls of this city.พวกเครื่องจักรจะเจาะกำแพงของเมืองเข้ามา

*breach* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
失责[shī zé, ㄕ ㄗㄜˊ, 失责 / 失責] breach of responsibility; failure to carry out one's duty
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 决 / 決] breach (a dike); to decide; to determine
裂口[liè kǒu, ㄌㄧㄝˋ ㄎㄡˇ, 裂口] breach; split; rift; vent (volcanic crater)
错位[cuò wèi, ㄘㄨㄛˋ ㄨㄟˋ, 错位 / 錯位] to misplace; displacement (e.g. of broken bones); out of alignment; faulty contact; erroneous judgment; inversion (medical, e.g. breach delivery)
违纪[wéi jì, ㄨㄟˊ ㄐㄧˋ, 违纪 / 違紀] lack of discipline; to break a rule; to violate discipline; to breach a principle

*breach* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette)
せせり箸;挵り箸(oK)[せせりばし, seseribashi] (n) poking one's food around using one's chopsticks; playing with one's food with one's chopsticks (a breach of etiquette)
マナー違反[マナーいはん, mana-ihan] (n) breach of manners; breach of etiquette
不埒;不埓[ふらち, furachi] (adj-na,n) insolence; misconduct; rudeness; breach of etiquette
刺し箸[さしばし, sashibashi] (n) skewering one's food with a chopstick in order to pick it up (a breach of etiquette)
叩き箸[たたきばし, tatakibashi] (n) ringing one's chopsticks against a dish (in order to request seconds, etc.) (a breach of etiquette)
寄せ箸[よせばし, yosebashi] (n) drawing a dish towards oneself using one's chopsticks (a breach of etiquette)
惑い箸[まどいばし, madoibashi] (n) (See 迷い箸) hovering one's chopsticks back and forth over side dishes, when trying to choose which one to take (a breach of etiquette)
拝み箸[おがみばし, ogamibashi] (n) clasping your chopsticks between your hands as in a gesture of prayer (a breach of etiquette)
探り箸[さぐりばし, saguribashi] (n) using one's chopsticks to find a food one likes by rummaging in one's dish, pot, etc. (a breach of etiquette)
揃え箸[そろえばし, soroebashi] (n) aligning one's chopsticks by tapping them on the table, a dish, etc. (a breach of etiquette)
握り箸[にぎりばし, nigiribashi] (n) grasping one's chopsticks the same way one might hold a walking stick (a breach of etiquette)
横箸[よこばし, yokobashi] (n) joining both chopsticks together and using them as a spoon (breach of chopstick etiquette)
涙箸[なみだばし, namidabashi] (n) dripping liquid (soup, sauce, etc.) from the tips of one's chopsticks (a breach of etiquette)
渡し箸[わたしばし, watashibashi] (n) resting one's chopsticks across the top of one's bowl (a breach of etiquette)
渡り箸[わたりばし, wataribashi] (n) (See 移り箸) using one's chopsticks to jump from side dish to side dish without pausing to eat rice in between (a breach of etiquette)
特別背任[とくべつはいにん, tokubetsuhainin] (n) aggravated breach of trust
移り箸[うつりばし, utsuribashi] (n) (See 渡り箸) using one's chopsticks to jump from side dish to side dish without pausing to eat rice in between (a breach of etiquette)
空箸[そらばし, sorabashi] (n) touching a food with one's chopsticks, then removing them without taking it (a breach of etiquette)
突破口[とっぱこう, toppakou] (n) breakthrough (research, etc.); breach; opening
背任[はいにん, hainin] (n,vs) breach of trust (law); (P)
背任罪[はいにんざい, haininzai] (n) breach of trust
背反行為[はいはんこうい, haihankoui] (n) act of disobedience (betrayal); violation; breach; infraction; infringement
舐り箸;ねぶり箸[ねぶりばし, neburibashi] (n) licking one's chopsticks (a breach of etiquette)
裏切り行為[うらぎりこうい, uragirikoui] (n) act of treachery; breach of faith; stab in the back; double-cross
迷い箸[まよいばし, mayoibashi] (n) (See 惑い箸) hovering one's chopsticks back and forth over side dishes, when trying to choose which one to take (a breach of etiquette)
違い箸[ちがいばし, chigaibashi] (n) using two different chopsticks together (a breach of etiquette)
違反(P);違犯[いはん, ihan] (n,vs) violation (of law); transgression; infringement; breach; (P)
違式[いしき, ishiki] (n) informality; breach of etiquette
違約[いやく, iyaku] (n,vs) breach of contract; default
違約金[いやくきん, iyakukin] (n) penalty for contract breach
違約金条項[いやくきんじょうこう, iyakukinjoukou] (n) penalty clause; breach of contract clause
隙(P);透き[すき(P);げき(隙);ひま(隙);すきけ(隙), suki (P); geki ( geki ); hima ( geki ); sukike ( geki )] (n) (1) gap; space; (2) (すき only) break; interlude; interval; (3) (すき, げき, ひま only) chink (in one's armor, armour); chance; opportunity; (4) (げき, ひま only) breach (of a relationship between people); (P)

*breach* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การฝ่าฝืน[n.] (kān fāfeūn) EN: breach ; disobedience ; contravention ; violation ; infringement ; infraction FR: infraction [f] ; violation [f]
การฝ่าฝืนกฎเกณฑ์[n. exp.] (kān fāfeūn ) EN: breach of rule FR: infraction à la règle [f]
การฝ่าฝืนหน้าที่[n. exp.] (kān fāfeūn ) EN: breach of duty FR:
การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์[n. exp.] (kān kratham) EN: breach of computer legislation FR:
การกระทำละเมิด[n. exp.] (kān kratham) EN: breach FR:
การกระทำผิดหน้าที่[n. exp.] (kān kratham) EN: breach of duty FR:
การละเลยหน้าที่[n. exp.] (kān laloēi ) EN: breach of duty FR:
การละเมิดกฎหมาย[n. exp.] (kān lamoēt ) EN: law violation ; breach FR: violation de la loi [f]
การละเมิดสัญญา[n. exp.] (kān lamoēt ) EN: breach of contract FR:
การไม่เก็บเป็นความลับ[n. exp.] (kān mai kep) EN: breach of confidence FR:
การผิด[n.] (kān phit) EN: breach FR:
การผิดสัญญา[n. exp.] (kān phit sa) EN: breach of contract ; breach of promise ; non-fulfilment ; non-performance ; default FR: rupture de contrat [f]
ละเมิด[v.] (lamoēt) EN: infringe ; break ; violate ; exceed ; transgress ; breach FR: enfreindre ; violer ; transgresser
ไม่ปฏิบัติ[v. exp.] (mai patibat) EN: breach FR:
ผิดสัญญา[v. exp.] (phit sanyā) EN: break a contract ; break an agreement ; break a promise ; commit a breach of contract ; violate a contract FR: résilier un contrat ; rompre un contrat ; être en défaut ; manquer à sa promesse
รอย[n.] (røi) EN: wrinkle ; scratch ; mark ; trace : sign ; crack ; split ; breach ; flaw FR: marque [f] ; trace [f] ; vestige [m]
เสียจรรยา[v. exp.] (sīa janyā) EN: commit a breach of professional ethics FR:
ทำให้แตก[v. exp.] (thamhai taē) EN: break ; breach FR: casser

*breach* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bresche {f} | in die Bresche springen | eine Bresche schlagenbreach | to step into the breach; to throw oneself into the breach | to clear the way; to breach
Bruch {m} des Eheversprechensbreach of promise
Landfriedensbruch {m} [jur.]breach of the peace
Verstoß {m} gegen die Sicherheitsbestimmungenbreach of security
Vertrauensbruch {m}breach of confidence; breach of faith
Materialbruch {m}material breach; material cracking
Sicherheitslücke {f}security breach
Springen {n} (eines Wals) [zool.]breaching (of a whale)
Dammbruch {m}breach in a dam; collapse of an embankment
Geheimnisbruch {m}breach of secrecy
Privilegienmissbrauch {m}breach of privilege
Treuebruch {m}breach of fidelity
Vertragsverletzung {f}breach of contract

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *breach*
Back to top