ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*bishopric*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bishopric, -bishopric-

*bishopric* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bishopric (n.) ตำแหน่งของ bishop
English-Thai: HOPE Dictionary
archbishopric(อาร์คบิช'ชัพริค) n. ตำแหน่งหัวหน้า bishop (office of an archbishop)
English-Thai: Nontri Dictionary
bishopric(adj) เกี่ยวกับหัวหน้าบาทหลวง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *bishopric*
Back to top