ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*biodegradable*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น biodegradable, -biodegradable-

*biodegradable* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
biodegradable (adj.) สารที่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
biodegradable-เสื่อมทางชีวภาพ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biodegradable สลายได้ทางชีวภาพ [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I used to get that when I used a non-biodegradable soap.ฉันเคยเป็นตอนที่ฉันใช้แบบไม่มีสบู่
Divided them equally Amongst six biodegradable trash bags.แบ่งมันใส่ถุงขยะ 6 ถุงเท่าๆ กัน
Yeah, these supercharged, biodegradable cleaning agents that break down organic material on a molecular level.ที่ถูกราดบนร่างของเหยื่อ
A biodegradable plastic explosive that can be handled safely without exposure to harmful toxins.ระเบิดพลาสติก ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ซึ่งสามารถพกพาได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ถือว่าเป็น สารพิษร้ายแรง
Garcia, is the resin biodegradable?การ์เซีย ยางไม้ย่อยสลายได้ไหม

*biodegradable* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
生分解性[せいぶんかいせい, seibunkaisei] (adj-no) (1) biodegradable; (n) (2) biodegradability
生分解性プラスチック[せいぶんかいせいプラスチック, seibunkaisei purasuchikku] (n) (See 生分解性・1) biodegradable plastic

*biodegradable* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ[adj.] (yǿi salāi d) EN: biodegradable FR: biodégradable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *biodegradable*
Back to top