ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be beyond*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be beyond, -be beyond-

*be beyond* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be beyond (phrv.) อยู่ไกลกว่า See also: อยู่เลยออกไป
be beyond (phrv.) มากเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตหรือคาดหวังไว้ See also: นอกเหนือความคาดหมาย Syn. go beyond
be beyond (phrv.) ยากเกินไปสำหรับ(บางคน)เข้าใจหรือทำได้ See also: ยากที่จะทำได้
be beyond a joke (idm.) เลิกเล่นสนุก See also: เอาจริงเอาจังเกินไป, เลิกตลก Syn. be past a joke
be beyond caring (idm.) เลิกสนใจ See also: ไม่สนใจ Syn. be past caring
be beyond endurance (idm.) เกินกว่าจะทนได้ Syn. be past endurance, get beyond
be beyond question (idm.) มีอยู่จริง See also: เป็นจริง, ไม่ต้องสงสัย
be beyond redemption (idm.) ยากเกินกว่าจะแก้ไข See also: ยากเกินกว่าจะช่วยเหลือ, ยากเกินกว่าจะกลับคืน (เหมือนเดิม) Syn. be past redemption
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกินคาด (v.) be beyond expectation
เหลือบ่ากว่าแรง (v.) be beyond one´s capacity See also: be beyond one´s ability/power, be more than one can handle Syn. เกินกำลัง, เหลือกำลัง Ops. พอแรง
เหลือมือ (v.) be beyond one´s power See also: be beyond one´s ability/capacity, Syn. เหลือกำลัง, เหลือวิสัย
เหลือรับ (v.) be beyond the capacity See also: be more than that can be accepted
เหลือวิสัย (v.) be beyond one´s power See also: be impracticable, be powerless, be impossible Syn. สุดวิสัย, เกินกำลัง
เหลืออด (v.) be beyond endurance See also: lose control of oneself, explode, be unbearable, be intolerable Syn. เหลือทน, เหลืออดเหลือทน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That would really be a journey so dark and lonely as to be beyond all imagination.มันคงจะเป็น... ...การเดินทางในความมืดมิดอันแสนโดดเดี่ยว
And you are going to be beyond happy.และเธอจะยิ่งกว่ามีความสุขซะอีก
I'm sure she'll be beyond happy.ฉันมันใจว่าเขาจะมีความสุข
There are too many things to go wrong, and summoning the White Goddess, that may be beyond me.มันจะมีเรื่องผิดพลาดมากมายเกินไป แล้วการเรียกเทพธิดาขาว มันอาจจะนอกเหนืออำนาจของข้า
I think that it might be beyond saving.พี่คิดว่ามันเกินกว่าจะช่วยได้แล้ว

*be beyond* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
もて扱う;持て扱う[もてあつかう, moteatsukau] (v5u,vt) (1) (arch) to take care of; (2) (arch) (See 持て余す) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with
倦ねる[あぐねる, aguneru] (v1) (uk) to tire of; to lose interest in; to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with
手に余る[てにあまる, teniamaru] (exp,v5r) to be beyond one's capacities; to be beyond one's powers; to be beyond one's control; to be unmanageable
持て余す;持てあます[もてあます, moteamasu] (v5s,vt) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with
見違える(P);見ちがえる[みちがえる, michigaeru] (v1,vt) to be beyond recognition; to be quite different; (P)
言語に絶する[げんごにぜっする, gengonizessuru] (exp,vs-s) to be beyond words; to defy description

*be beyond* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าใจยาก[v. exp.] (khaojai yāk) EN: be hard to understand ; be difficult to understand ; be beyond comprehension FR: être difficile à comprendre
กู่ไม่กลับ[v. (loc.)] (kūmaiklap) EN: be beyond reason ; be too committed to listen FR:
เหลือมือ[v.] (leūamoē) EN: be beyond one's power ; be beyond one's ability/capacity FR:
พ้น[v.] (phon) EN: past ; be past ; escape ; be beclear of ; be out of ; be beyond ; free oneself FR:
สุดวิสัย[v. exp.] (sutwisai) EN: can do nothing ; be powerless ; be beyond one's control ; can't help FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *be beyond*
Back to top