ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*bargeman*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bargeman, -bargeman-

*bargeman* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bargeman (n.) คนพายเรือ barge Syn. bargee
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The bargeman will be waiting for them.bargeman จะรอให้พวกเขา
You might have their favor now, bargeman... but it won't last.คุณอาจมีความโปรดปรานของพวกเขาในขณะนี้ bargeman ... ... แต่มันจะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย
That trouble-making bargeman... is behind all this.ปัญหาในการทำที่ bargeman ... ... เป็นผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้
If I recall correctly... you're licensed as a bargeman.ถ้าฉันจำอย่างถูกต้อง ... ... คุณกำลังได้รับใบอนุญาตเป็น bargeman

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *bargeman*
Back to top