ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ballpoint*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ballpoint, -ballpoint-

*ballpoint* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ballpoint (n.) ปากกาลูกลื่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปากกาลูกลื่น (n.) ballpoint pen See also: ballpoint, ballpen Syn. ปากกาหมึกแห้ง
ปากกาหมึกแห้ง (n.) ballpoint pen See also: ballpoint, ballpen Syn. ปากกาลูกลื่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I robbed the second largest bank in France using only a ballpoint pen.ผมปล้นธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของผรั่งเศสด้วยปากกาลูกลื่น
Does he have a ballpoint pen in his throat?มีปากกาลูกลื่นเสียบอยู่ที่ขอเขาใช่ไหม ?
You trached a man in the field using a ballpoint pen?คุณใช้ปากกาลูกลื่นเจาะหลอดลมชายคนนี้รึ ?
With that ballpoint pen?ใช้ปากกาลูกลื่นใช่มั้ย?
You don't like it that he uses a ballpoint pen.คุณไม่ชอบปากกาลูกลื่นที่เขาใช้
That's another ballpoint pen.นั่นมันปากกาลูกลื่นอีกเล่มนึง
You're asking me if it is possible for a person to use a ballpoint pen to set off a chain of events that culminates in someone getting killed by a bus twice?พวกคุณกำลังถามฉันว่า มันเป็นไปได้หรือไม่ที่คนคนนึง จะใช้ปากกาลูกลื่นจัดลำดับของเหตุการณ์ ที่สุดท้ายแล้วทำให้คนตาย เพราะรถบัสถึงสองครั้งใช่มั้ย
Yeah, but given how few ballpoint pens are out there, finding one at both crime scenes...อืม แต่ปากกาลูกลื่นไปอยู่ที่นั่นได้ยังไง เราเจอมันเล่มนึงที่ที่เกิดเหตุทั้งสองที่...
Doctor, we just noticed that a lot of your patients are using ballpoint pens.หมอคะ เราเพิ่งสังเกตุว่า คนไข้ของคุณหลายคน กำลังใช้ปากกาลูกลื่นอยู่
Ballpoints make them press down, when they press down, they write like monkeys.ปากกาลูกลื่น จะทำให้พวกเขาลายมือเหมือนไก่เขี่ย

*ballpoint* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原子笔[yuán zǐ bǐ, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄅㄧˇ, 原子笔 / 原子筆] ballpoint pen; also written 圓珠筆|圆珠笔
圆珠笔[yuán zhū bǐ, ㄩㄢˊ ㄓㄨ ㄅㄧˇ, 圆珠笔 / 圓珠筆] ballpoint pen
圆珠[yuán zhū, ㄩㄢˊ ㄓㄨ, 圆珠 / 圓珠] ball; bead; ballpoint

*ballpoint* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปากกา[n.] (pākkā) EN: pen ; ballpoint FR: stylo [m] ; stylo à bille [m] ; Bic [m] ; crayon à bille [m]
ปากกาลูกลื่น[n.] (pākkālūkleū) EN: ball pen ; ballpoint FR: stylo à bille [m]
ปากกาหมึกแห้ง[n. exp.] (pākkā meuk ) EN: ballpoint pen ; ballpoint ; ball pen FR: stylo à bille [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ballpoint*
Back to top