ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*authorized*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น authorized, -authorized-

*authorized* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
authorized (adj.) ที่ได้รับอำนาจ Syn. allowed, sanctioned
Authorized Version (n.) คัมภีร์ไบเบิ้ลที่ตีพิมพ์ในประเทศอังกฤษเมื่อปี ค.ศ.1611 Syn. King James Version
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
authorized capital; authorized issueทุนจดทะเบียน (ของบริษัทจำกัด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Authorized capital stockหุ้นทุนจดทะเบียน [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทุนจดทะเบียน (n.) authorized capital See also: registered capital stocks
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You are authorized to observe other aspects of our mission.คุณมีสิทธิ์ที่จะสังเกตเห็น ด้านอื่น ๆ ของภารกิจของเรา
I'm not authorized to give you the full operational packet, but I'll tell you the location of your initial drop will be well inside the borders of Pakistan.ฉันไม่ได้รับอนุญาต ให้แจ้งรายละเอียดของภารกิจ
Detonator release is authorized. The main corridor is now armed."รีโมตระบบพร้อมทำงาน ตั้งระเบิดทางเชื่อมแล้ว"
Who authorized you to tape my telephone?- แล้วใครอนุญาตให้คุณดักฟัง ห๊ะ
And we don´t take kindly to any unauthorized criminal activities.และเราไม่ขายช่วงลิขสิทธิ์โหดให้ใคร คุณเข้าใจผิดมั้ง
Next time, try to buy your tickets at an authorized sales location.คราวหน้าซื้อตั๋วจากเคาน์เตอร์ขายตั๋วนะ
I am not authorized to answer your question.ผมไม่มีอำนาจที่จะตอบคำถามคุณ
All actions authorized by agent, chairman, Oren Goodchild.ทั้งหมดอนุมัติโดย ประธาน ออเรน กู๊ดชายลด์
Any unauthorized personnel will be subject to arrest.ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต จะถูกจับกุม.
Any unauthorized personnel will be subject to arrest.ผู้ไม่ได้รับอนุญาต จะถูกจับกุม
The American government authorized a series of covert operations... to liquidate those responsible.รัฐบาลอเมริกันตกลงที่จะใช้แผนการลับ ในการทำลายล้างองค์กรก่อการร้าย
You're not authorized to do that.คุณไม่มีสิทธิ์ทำแบบนั้น

*authorized* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受权[shòu quán, ㄕㄡˋ ㄑㄩㄢˊ, 受权 / 受權] authorized; entrusted (with authority)
编制[biān zhì, ㄅㄧㄢ ㄓˋ, 编制 / 編製] weave; plait; braid; work out; draw up; authorized strength; establishment

*authorized* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不正アクセス[ふせいアクセス, fusei akusesu] (n) {comp} unauthorized (computer) access; hacking
公認卸売業者[こうにんおろしうりぎょうしゃ, kounin'oroshiurigyousha] (n) authorized distributor; authorised distributor
共連れ;伴連れ[ともづれ, tomodure] (n) following someone through a locked door, thus obtaining unauthorized access
外国為替公認銀行[がいこくかわせこうにんぎんこう, gaikokukawasekouninginkou] (n) authorized foreign exchange bank; authorised foreign exchange bank
委任代理人[いにんだいりにん, inindairinin] (n) authorized agent
建築士[けんちくし, kenchikushi] (n) (authorized) architect and builder (authorised); (P)
検定教科書[けんていきょうかしょ, kenteikyoukasho] (n) authorized textbook; authorised textbook
検定済み;検定済(io)[けんていずみ, kenteizumi] (adj-no) authorized; approved
欽定[きんてい, kintei] (n) authorized; authorised; appointed
無許可[むきょか, mukyoka] (adj-no) (1) unauthorized; without permission; unapproved; (n) (2) lack of permission; absence of authorization
越権[えっけん, ekken] (n,adj-no) going beyond authority; unauthorized; unauthorised; ultra vires; (P)
関係者[かんけいしゃ, kankeisha] (n) authorized people; authorised people; person(s) concerned; officials; staff; (P)
関係者以外立入禁止[かんけいしゃいがいたちいりきんし, kankeishaigaitachiirikinshi] (exp) (on a sign) No Unauthorized Persons; No Unauthorized Entry; Authorized Personnel Only
闇カルテル[やみカルテル, yami karuteru] (n) unauthorized cartel; unauthorised cartel

*authorized* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุคคลภายนอก[n. exp.] (bukkhonphāi) EN: outsider ; third party ; unauthorized person FR:
บุคคลภายนอกห้ามเข้า[xp] (bukkhon phā) EN: no unauthorized entry FR:
ได้[adj.] (dāi [= dai]) EN: yes ; that's possible ; certainly ; authorized FR: oui ; c'est possible ; certainement ; autorisé
ได้รับมอบอำนาจ[v. exp.] (dāi rap møp) EN: be authorized ; have been authorized FR:
โดยไม่ได้รับอนุญาต[adj.] (dōi mai dāi) EN: unauthorized FR: non autorisé
ห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต[xp] (hām khao dō) EN: unauthorized entry forbidden ; no entry without authorization FR: entrée interdite sans autorisation
ไกด์ผิ[n. exp.] (kai phi) EN: unauthorized guide FR:
กรรมการผู้มีอำนาจ[n. exp.] (kammakān ph) EN: authorized director FR:
การมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต[n. exp.] (kān mī āwut) EN: unauthorized possession of firearms ; unauthorized possession of arms FR: détention d'armes sans autorisation [f]
ไม่ได้[v. exp.] (mai dāi [= ) EN: no ; unauthorized FR: C'est impossible ! ; Non, impossible ! ; interdit
ไม่เกี่ยวข้อง[adj.] (mai kīokhøn) EN: irrelevant ; unauthorized FR:
มีอำนาจ[v. exp.] (mī amnāt) EN: rule ; have the power (to) ; be empowered ; be authorized FR: diriger ; avoir le pouvoir (de)
ผู้ไม่เกี่ยวข้อง[n. exp.] (phū mai kīo) EN: unauthorized person FR: personne non autorisée [f]
ผู้ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้า[n. exp.] (phū mai kīo) EN: no admittance to unauthorized persons FR:
ผู้รับอนุญาต[n. exp.] (phū rap anu) EN: license holder ; permit holder ; licensee ; authorized person FR:
ผู้แทนผู้มีอำนาจ[n. exp.] (phūthaēn ph) EN: authorized representative FR:
ทุนจดทะเบียน[n. exp.] (thun jottha) EN: registered capital ; nominal capital ; authorized capital FR:

*authorized* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vertragswerkstatt {f}appointed repair shop; authorized repairer; licensed garage
Handlungsbevollmächtigte {m,f}; Handlungsbevollmächtigterauthorized agent; authorized representative
Sollstärke {f}authorized strength
Vertragshändler {m}authorized dealer
vertretungsberechtigt {adj}authorized to represent; authorised to represent
zeichnungsberechtigt {adj}authorized to sign
zugriffsberechtigt {adj}authorized to access

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *authorized*
Back to top