ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*aide-memoire*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น aide-memoire, -aide-memoire-

*aide-memoire* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aide-memoire (n.) บันทึกช่วยจำ Syn. position paper
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
aide-mémoireบันทึกช่วยจำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I hadn't actually prepared a speech, but after a quick session with my favourite aide-memoire,ในที่สุด ผมก็ขอปลีกตัว มาจากเทศกาลสุขสันต์

*aide-memoire* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
备忘录[bèi wàng lù, ㄅㄟˋ ㄨㄤˋ ㄌㄨˋ, 备忘录 / 備忘錄] memorandum; aide-memoire; memorandum book

*aide-memoire* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันทึกช่วยจำ[n. exp.] (bantheuk ch) EN: aide-mémoire FR: pense-bête [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *aide-memoire*
Back to top