ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*affable*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น affable, -affable-

*affable* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
affable (adj.) สุภาพ See also: อ่อนโยน Syn. polite
English-Thai: HOPE Dictionary
affable(แอฟ' ฟะเบิล) adj. เป็นมิตร, ง่าย , กรุณา
English-Thai: Nontri Dictionary
affable(adj) อ่อนโยน,น่ารัก,สุภาพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Be nice, affable, pleasant.พูดดีๆ อ่อนโยน สนุกๆ
He's an affable dude, but he can turn on you in a heartbeat.เขาเป็นเพื่อนที่น่ารัก แต่พริบตาเดียวก็แทงข้างหลังเราซะแล้ว
You have become so affable.เธอกลายเป็นคนที่สุภาพมากเลย.

*affable* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
和蔼可亲[hé ǎi kě qīn, ㄏㄜˊ ㄞˇ ㄎㄜˇ ㄑㄧㄣ, 和蔼可亲 / 和藹可親] affable; genial
[mín, ㄇㄧㄣˊ, 旼] gentle and affable
顺和[shùn he, ㄕㄨㄣˋ ㄏㄜ˙, 顺和 / 順和] gentle; affable

*affable* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人懐っこい;人なつっこい;人懐こい[ひとなつっこい(人懐っこい;人なつっこい);ひとなつこい(人懐こい), hitonatsukkoi ( nin natsukko i ; nin natsukkoi ); hitonatsukoi ( nin natsuko i )] (adj-i) friendly; affable; amiable; sociable; loving company; (animals) taking kindly to men
八方美人[はっぽうびじん, happoubijin] (n) one who is affable to everybody; a flunky; person beautiful from all angles; everybody's friend; person who shows people what they want to see
如才[じょさい, josai] (n) (1) affable; slick; smooth-tongued; (2) smart; sharp; clever; skillful; adroit
愛想のいい;愛想のよい;愛想の良い[あいそのいい(愛想のいい;愛想の良い);あいそのよい(愛想のよい;愛想の良い), aisonoii ( aisou noii ; aisou no yoi ); aisonoyoi ( aisou noyoi ; aisou no yoi )] (adj-i) affable; amiable; sociable; agreeable
懐こい[なつこい, natsukoi] (adj-i) amiable; affable; likable
懐っこい[なつっこい, natsukkoi] (adj-i) amiable; affable; likable
気が置けない[きがおけない, kigaokenai] (exp,adj-i) (See 気の置けない) easy to get on with; not needing reserve or formality; personable; affable; approachable
気の置けない[きのおけない, kinookenai] (adj-i) (See 気が置けない) amiable; affable
温雅[おんが, onga] (adj-na,n) graceful; affable
男は度胸女は愛敬[おとこはどきょうおんなはあいきょう, otokohadokyouonnahaaikyou] (exp) (obsc) men should be brave, women should be affable
砕けた[くだけた, kudaketa] (adj-f) (1) easy (e.g. explanation, description); plain; familiar; (2) informal (e.g. greeting, expression); friendly; affable (e.g. person)
砕ける(P);摧ける[くだける, kudakeru] (v1,vi) (1) to break (into pieces); to be broken; to be smashed; (2) to collapse; to crumble; to decline; to cool (e.g. enthusiasm); to dampen (e.g. one's will to fight); (3) to become less formal; to throw off reserve; to become affable; (4) to become easy to understand (e.g. a story); (5) to be worried; (P)
飲みやすい;飲み易い[のみやすい, nomiyasui] (adj-i) easy to drink; easy to swallow; quaffable

*affable* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจดี[adj.] (jaidī) EN: kind ; nice ; good-hearted ; generous ; benevolent ; kindhearted = kind-hearted ; good-natured ; benign FR: bon ; gentil ; charitable ; généreux ; aimable ; doux ; qui a du coeur ; au coeur généreux ; brave ; amène ; affable ; plaisant
ปากเปราะ[adj.] (pākprǿ) EN: talkative ; affable FR:
อ่อนโยน[adj.] (ønyōn) EN: gentle ; tender ; soft FR: courtois ; affable

*affable* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
leutselig; freundlich {adj} | leutseliger | am leutseligstenaffable | more affable | most affable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *affable*
Back to top