ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*โต้คารม*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น โต้คารม, -โต้คารม-

*โต้คารม* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โต้คารม (v.) argue See also: dispute, debate Syn. ปะทะคารม, ประคารม
English-Thai: HOPE Dictionary
argue(อาร์'กิว) vt.,vi. ถกเถียง,เถียง, โต้คารม, อ้างเหตุผล,อภิปราย,พูดให้ยอม,โต้แย้งพิสูจน์ว่า,แสดงให้เห็นว่า-arguer n., Syn. debate)
argument(อาร์'กิวเมินทฺ) n. การโต้เถียง,การโต้คารม,การอ้างเหตุผล,ขบวนการให้เหตุผล,ข้อโต้เถียง,เรื่อง,ข้อสรุป,หลักฐาน,ข้อพิสูจน์
English-Thai: Nontri Dictionary
argue(vi,vt) โต้แย้ง,เถียง,ถกเถียง,โต้เถียง,โต้คารม
argument(n) การโต้แย้ง,การโต้เถียง,การโต้คารม,การถกเถียง
controversy(n) ความขัดแย้ง,การโต้แย้ง,การโต้เถียง,การเถียง,การโต้คารม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hearts have been stirred, perhaps broken.การโต้คารมได้สิ้นสุดลงแล้ว การป๊อปๆไปมาก็เช่นกัน
Glad they finally opened that friendly argument section.ดีจังที่พวกเขาเปิดโซนใหม่ วิธีโต้คารมเพื่อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *โต้คารม*
Back to top