ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*โดยจงใจ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น โดยจงใจ, -โดยจงใจ-

*โดยจงใจ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดยจงใจ (adv.) deliberately See also: intentionally, on purpose, calculatingly Syn. อย่างตั้งใจ, โดยเจตนา
English-Thai: Nontri Dictionary
deliberate(adj) โดยเจตนา,โดยจงใจ,โดยตั้งใจ,รอบคอบ,สุขุม
intentional(adj) โดยเจตนา,โดยจงใจ,ซึ่งตั้งใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
willful; wilfulโดยตั้งใจ, โดยจงใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
willinglyโดยสมัครใจ, โดยจงใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
by choice (idm.) โดยจงใจ See also: อย่างเจตนา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But if you told me you were going to murder someone specifically and I thought you were serious then, yes, I'd go to the police.แต่ถ้าคุณบอกผมว่าคุณกำลังจะ ฆาตกรรมใครซักคนโดยจงใจ... ...และผมคิดว่าคุณเอาจริง... ...อย่างนั้น ใช่ ผมจะแจ้งตำรวจ
You are too willful to be taught.คุณอยู่ที่มากเกินไปโดยจงใจที่จะได้รับการสอน
Went to prison, misdemeanor, failure to-- or willful failure to pay back taxes.เข้าคุก ความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรง ล้มเหลวที่จะ หรือล้มเหลวที่จะจ่ายภาษีคืนโดยจงใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *โดยจงใจ*
Back to top