ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*และเล็ม*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น และเล็ม, -และเล็ม-

*และเล็ม* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
และเล็ม (v.) nibble See also: browse Syn. เล็ม, แทะเล็ม, แทะ
English-Thai: Nontri Dictionary
nibble(vt) แทะ,ตอด,และเล็ม,จิก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now this has gone to print, and will be in every copy of the first issue.ตอนนี้ เรื่องนี้ได้ตีพิมพ์แล้ว และเล่มที่หนึ่ง จะมีเรื่องนี้ในทุก ๆ ฉบับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *และเล็ม*
Back to top