ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*อานิก*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น อานิก, -อานิก-

*อานิก* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อานิก (v.) love See also: adore, be fond of Syn. เอ็นดู, รักใคร่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nice to meet you, Anika.ยินดีได้ที่รู้จักนะอานิก้า
Arnica twice a day.อานิก้า ทาวันละสองครั้งนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *อานิก*
Back to top