ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*หลักประกัน*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น หลักประกัน, -หลักประกัน-

*หลักประกัน* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลักประกัน (n.) guarantee See also: surety, pledge, warranty
หลักประกัน (n.) security See also: promise, assurance
เป็นหลักประกัน (v.) assure Syn. เป็นประกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
guarantee(แกเรินที') n. การประกัน,หลักประกัน,เครื่องประกัน,คำรับรอง,ผู้รับรอง,คนรับรอง vt. รับรอง,ประกัน,ค้ำประกัน,ให้คำมั่น,สัญญา, Syn. warranty, certify,affirm
pledge(เพลดจฺ) n. คำปฏิญาณ,คำมั่นสัญญา,ข้อผูกมัด,หลักประกัน,ผู้ค้ำประกัน,การวางมัดจำ,การดื่มอวยพร. -Phr. (take the pledge ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ดื่มสุรา) vt. ให้คำปฏิญาณ,ให้คำมั่น-สัญญาค้ำประกัน,วางมัดจำ,ดื่มอวยพร., See also: pledgeable adj. pledger
English-Thai: Nontri Dictionary
guarantee(n) การรับประกัน,การรับรอง,การประกัน,การค้ำประกัน,หลักประกัน
pledge(n) คำมั่นสัญญา,การดื่มอวยพร,หลักประกัน,การวางมัดจำ
security(n) หลักประกัน,ความปลอดภัย,สวัสดิการ,การป้องกัน,หลักทรัพย์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
recognizanceการให้หลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
secured transactionsกิจการที่มีหลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
social securityหลักประกันสังคม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assigned accounts receivableการใช้บัญชีลูกหนี้เป็นหลักประกัน [การบัญชี]
Collateralหลักประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้กู้ใช้ในการค้ำประกันเงินกู้ ตามปกติผู้ให้กู้มีสิทธิยึดหลักประกันเงินกู้หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืม เมื่อผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ หลักประกันเงินกู้อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. อสังหาริมทรัพย์ คือทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ เช่น ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น หลักประกันเงินกู้ประเภทนี้เป็นที่นิยมกันทั่วไปทั้งในการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในระบบและนอกระบบ 2.สังหาริมทรัพย์ เป็นทรัพย์สินมีค่าต่าง ๆ ที่เคลื่อนย้ายได้ อาทิ เครื่องจักร สินค้า รถยนต์ ทองคำ เงินเดือน บัญชีเงินฝาก และหลักทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ
Covered warrantใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ที่สำรองไว้ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ที่ออกโดยผู้หนึ่งผู้ใดที่มิใช่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ออกตราสารได้มีการกันสำรองหลักทรัพย์ไว้หรือวางหลักประกันไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกนั้น หากผู้ถือ covered warrant เรียกใช้สิทธิซื้อหลักทรัพย์ผู้ออก covered warrant [ตลาดทุน]
Forced buyการบังคับซื้อการที่บริษัทหลักทรัพย์นำเงินประกันของลูกค้าที่วางเป็นประกันการยืมหลักทรัพย์ (securities borrowing account) ไปซื้อหุ้นคืน บริษัทหลักทรัพย์จะบังคับให้ลูกค้าซื้อหุ้นคืนต่อเมื่อหุ้นที่ยืมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น จนทำให้สัดส่วนหลักประกันต่อมูลหนี้มีค่าต่ำกว่าระดับ maintenance margin ที่เข้าเกณฑ์ forced buy ซึ่งจะต่ำกว่าระดับ margin call (เช่น ระดับ forced buy เท่ากับ 30% ขณะที่ระดับ margin call เท่ากับ 40% เป็นต้น) หลักเกณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าแต่ละรายมีภาระหนี้เกินตัวจนไม่อาจแบกรับได้ (ซึ่งจะเห็นได้จาก การที่ถูก margin call แล้วไม่สามารถนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้) หากปล่อยค้างไว้ ถ้าหุ้นที่ยืมมีมูลค่าสูงขึ้นไปอีก อาจทำให้มีหลักประกันไม่คุ้มมูลหนี้ จนกระทบถึงฐานะการเงินของบริษัทหลักทรัพย์และกระทบถึงความเชื่อมั่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งระบบได้ [ตลาดทุน]
Marginหลักประกันของลูกค้าจำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทหลักทรัพย์เพื่อการซื้อหุ้นโดยใช้สินเชื่อหรือเพื่อการขายชอร์ตกับบริษัทหลักทรัพย์นั้น ตลาดหลักทรัพย์จะกำหนดอัตราขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องวางหลักประกันไว้เรียกว่า Initial Margin Rate เช่น ร้อยละ 50 ของมูลค่าหุ้นที่ซื้อหรือขายชอร์ต เป็นต้น ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดเปลี่ยนแปลงอัตรา Margin ได้หากภาวะความเสี่ยงใน ตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลง เงิน Margin ที่ลูกค้าต้องวางเริ่มแรกนี้ เรียกว่า Initial Margin [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lien (n.) สิทธิในการครอบครองทรัพย์ของผู้อื่น (เพื่อเป็นหลักประกันการใช้หนี้)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Great efforts ensure the success of our workความพยายามอย่างหนักเป็นหลักประกันความสำเร็จของพวกเรา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They have 17 churches I could insure, and Jerry and I need the business.มีโบสถ์ 17 ที่เป็นหลักประกัน เจอร์รี่กับผมต้องการงานนี้
A man with the means and motive to play you and all of us as pawns in the most elaborate, most expensive hoax of all time?เอสอา ฮาร์ดเดน? คนที่มีวิธีการและแรงจูงใจ ในการเล่นให้คุณและพวกเราทุกคน เป็นหลักประกันในการ ทำอย่างละเอียดมากที่สุด
Don't forget, your security is... your face and bodyอย่าลืมว่า หลักประกันของเธอก็คือ... ใบหน้าและก็ตัวเธอ
You borrowed a good deal of money and I got rights to recompense.แกกู้เงินไป มีหลักประกันดี ฉันก็มีสิทธิ์ทวงแกทุกวิธี
I'm in this for everything I've got, and there's still no guarantee it'll ever see the light of day.ผมเป็นเสียแบบนี้ ทุกอย่างที่ผมได้ แล้วยังคงไม่มีหลักประกัน จะได้เห็นแสงสว่าง
Either way, it's going to require a capital. A capital you no longer have.ในกรณีนี้ เราต้องการหลักประกัน เกรงว่าคุณจะไม่มี
I'm sure that there was some collateral damage, which is always sad but his fate lay with Angelina, and he knew that so he had the tough conversation and moved on.ฉันหมายถึง ฉันแน่ใจว่านั้นจะเป็นหลักประกันได้ ซึ้งคือความเสียใจตลอดไป แต่โชคชะตาของเค้าให้คู่กับแองเจลิน่า และเค้ารู้
Yeah, that's a great way to guarantee I'm never allowed- นั่นเป็นหลักประกันดีทีเดียว ที่ผมจะไม่ได้
Boss, listen, listen to me carefully, if we do not have any security to play with, then Jessica dies.- หัวหน้า ฟังนะครับ ตั้งใจฟังผมให้ดี ถ้าเราไม่เอาหลักประกันความปลอดภัย ออกมาเล่น ถ้างั้นเจสสิก้าก็จะต้องตาย
No way. It's my insurance. You're telling me I have to leave town, my life's in danger.ไม่มีทาง มันเป็นหลักประกัน คุณให้ฉันออกจากเมือง
If I did, it's my insurance for when I disappear.ถ้าฉันทำ มันจะเป็นหลักประกัน ให้ฉันหายตัวไป
I'm really glad you were able to post bail. Yeah, well, I had to put the brownstone up for collateral, but...ฉันดีใจจริงๆ\ ที่คุณประกันตัวออกมาได้ ใช่ ผมต้องใช้บ้านบราวน์สโตน เป็นหลักประกัน แต่...
Now your father had it stashed away for years as insurance because he's not the only one it incriminates.พ่อเธอซ่อนเอาไว้หลายปี เป็นหลักประกัน เพราะเขาไม่ใช่คนเดียวที่ถูกฟ้องร้อง
So now I'm going to be that guy calling on an unsecured sat line because your shit ain't functioning.ดังนั้นตอนนี้ฉันจะเป็นคนที่ แต่งตัวประหลาด เรียกร้องให้สายการนั่งที่ไม่มี หลักประกัน เพราะอึของคุณไม่ทำงาน
Uh, Mr. Ryan, I will need assurances that she has neither the intention nor the ability to ever come after me again.อ่า คุณ ไรอัน ผมต้องการหลักประกัน ว่า เธอจะไม่มี ความตั้งใจ หรือความสามารถ aren't ที่จะมาตามจัดการผมอีก
The evidence I had been holding in exchange for her assurance that my son would not be harmed.หลักฐานที่ฉันมีอยู่ตอนนี้ กับการแลกกับหลักประกัน ที่จะให้ลูกชายฉัน ไม่เป็นอันตราย
The alcoholism, the collateral damage, the pain you've caused -- the one thing that allows you to sleep at night, the one thing is knowing that these folks are out there, still out there happy and healthy because of you,โรคพิษสุราเรื้อรัง, หลักประกันความเสียหาย ความเจ็บปวดที่แกก่อให้เกิด-- สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้แกสามารถนอนในเวลากลางคืนได้
I know that Rachel was my insurance.ผมรู้ว่าราเชลเป็น "หลักประกันชีวิต" ของผม
With this general zod, even if I surrender there's no grantee he keeps his word.- ไม่รู้ สำหรับนายพลซอดคนนี้ แม้ว่าผมจะมอบตัว มันไม่มีหลักประกันว่า เขาจะรักษาคำพูด
Vennett wants $1.9 million more in collateral by close.$ 1.9 ล้านในหลักประกันโดย ใกล้ชิด
I'd borrowed it against Walshy's business, not my house, with interest rates that were fucking eye-watering, even for a shark like Ronnie.คือผมยืมเงินมาโดยเอาธุรกิจ วอลชี่เป็นหลักประกัน ไม่ใช่บ้านผม ด้วยดอกเบี้ยที่งามสุด ๆ แม้แต่คนหน้าเลือดอย่างรอนนี่ก็เถอะ
There must be a thousand phonies here after my reward!แต่หลักประกันของนายยังอ่อนไป
Sir, I was thinking, maybe we could use the Zancona woman as insurance.ผมคิดว่าบางทีเราอาจจะใช้ซานโคน่า... เป็นหลักประกัน
It is a fine match with Hockley. It will ensure our survival.จับคู่กับฮ็อคลี่ย์ เป็นหลักประกันความอยู่รอดของเรา
Then that's our play. We'll need some insurance first. Come on.ลองดู ต้องหาหลักประกันไปด้วย
I'lll lend you money but you have to have collateral.ฉันจะยืมเงินของคุณ แต่เธอต้องมีหลักประกัน
There's no guaranty I can find the cure again.มันไม่มีหลักประกัน ว่าเราจะค้นพบวิธีรักษาอีก
We're looking for a little insurance on our investment.เราต้องการหลักประกันในการลงทุน
Oh, Gus will leave his class ring as collateral.โอ้ กัสจะทิ้งแหวนรุ่นเขาไว้เป็นหลักประกัน
Could be my future, you know?มันอาจจะเป็นหลักประกันให้ฉันก็ได้ ใครจะรู้
It's an insurance policy.มันเป็นหลักประกันของเรา
I was guaranteed 50 grand.ผมมีหลักประกันไว้ 50 เกรทด
All right. But first we're gonna need some assurances.ได้ แต่อย่างแรกเราต้องมีหลักประกัน
Taking out some real estate insurance.ดึงเอาหลักประกันกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินออกมา
I mean, if I get some funny columns... that's collateral damage I think we can live with.มันก็จะเป็นหลักประกันความเสียหายไง ผมว่าเราอยู่กับมันได้
So this is like job security for you?นี่ดูเป็นหลักประกันว่านายจะยังมีงานทำอยู่ นั้นอะไร
Larry, this is his insurance policy. I'm sure of it.แลร์รี่ ผมเชื่อว่านี่เป็นหลักประกันของเขา
I wanted a hole card. That's it. That's all it was.ผมแค่ต้องการหลักประกัน
I need your pledge, sam.ฉันต้องการหลักประกัน,แซม
I'm not in the credit department, but securities I guess.ผมไม่ได้อยู่แผนกสินเชื่อนะครับ.. แต่คิดว่า คงขึ้นอยู่กับหลักประกันของท่าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *หลักประกัน*
Back to top