ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*รู้แจ้งเห็นจริง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น รู้แจ้งเห็นจริง, -รู้แจ้งเห็นจริง-

*รู้แจ้งเห็นจริง* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การรู้แจ้งเห็นจริง (n.) enlightenment See also: learning, understanding Syn. การรู้แจ้ง
รู้แจ้งเห็นจริง (v.) have a thorough knowledge
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Welcome to my ashram, the Ecumenical Intuitive Enlightenment Initiative Organization, or E.I.E.I.O.ขอต้อนรับสู่อาศรมของผม สถาบันส่งเสริมการฝึก การรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง หรือ อีไออีไอโอ
He is leading society into an age of enlightenment, - You idiots!เค้ากำลังนำสังคมไปสู่ยุคของ การรู้แจ้งเห็นจริงต่างหากพวกซื่อบื้อ
I blinked.ฉันรู้แจ้งเห็นจริงแล้ว
It is bad luck for the groom to see the bride before the wedding, and I just realized why.ที่เจ้าบ่าวมาเจอเจ้าสาวก่อนงานแต่ง ผมรู้แจ้งเห็นจริงแล้ว
He'll have epiphanies, he'll tell you what really matters in life, ask for his family.เขาจะมีการรู้แจ้งเห็นจริง เขาจะบอกกับคุณว่าอะไร คือสิ่งสำคัญในชีวิต ถามหาครอบครัวของเขา

*รู้แจ้งเห็นจริง* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
究明[きゅうめい, kyuumei] Thai: สำรวจให้รู้แจ้งเห็นจริง English: investigation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *รู้แจ้งเห็นจริง*
Back to top