ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ระเบียงห้องนอน*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ระเบียงห้องนอน, -ระเบียงห้องนอน-

*ระเบียงห้องนอน* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระเบียงห้องนอน (n.) porch See also: verandah
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Driving her to commit suicide at their home by leaping to her death from their bedroom balcony.ทำให้เธอฆ่าตัวตายที่บ้านของพวกเขา โดยกระโดด จากระเบียงห้องนอน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ระเบียงห้องนอน*
Back to top