ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ย้อนยอก*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ย้อนยอก, -ย้อนยอก-

*ย้อนยอก* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ย้อนยอก (v.) complicate See also: confuse, be complex, be intricate Syn. ซับซ้อน, ยุ่งยาก
ย้อนยอก (v.) beat about the bush See also: beat around the bush, talk round Syn. ยอกย้อน, กลับไปกลับมา, วกวน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She will still torment me Calm me, hurt meเธอยังคงอยู่เว้าวอน หลอนหลอกย้อนยอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ย้อนยอก*
Back to top