ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ยากลำเค็ญ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ยากลำเค็ญ, -ยากลำเค็ญ-

*ยากลำเค็ญ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยากลำเค็ญ (v.) be troubled by See also: suffer, become weary, be troublesome Syn. ลำบาก, เหนื่อยยาก, ทุกข์ยาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So shines a good deed in a naughty world."เพื่อนำทาง ส่องมองเห็น ความยากลำเค็ญ เยี่ยงประเด็น ถือกำเนิด บนโลกนี้"
Then the future for my mother and me is nothing but suffering.เช่นนั้น อนาคตของข้าและแม่ ก็คงหนีไม่พ้นความทุกข์ยากลำเค็ญ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ยากลำเค็ญ*
Back to top