ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ปัจจัยสำคัญ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ปัจจัยสำคัญ, -ปัจจัยสำคัญ-

*ปัจจัยสำคัญ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปัจจัยสำคัญ (n.) important factor See also: important or key element, key factor Syn. สิ่งสำคัญ
English-Thai: HOPE Dictionary
element(เอล'ละเมินทฺ) n. ธาตุ,ธาตุแท้,ปัจจัยสำคัญ,หน่วย,ที่อยู่ตามธรรมชาติ,สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ,รากฐาน,พื้นฐาน,ขั้วไฟฟ้า, See also: elemental adj.
material(มะเทีย'เรียล) n. วัตถุ,ส่วนประกอบ,วัสดุ,ปัจจัย,เนื้อหา,เนอความ,สาระ,กลุ่มของความคิด ข้อเท็จจริงหรือข้อมูล,สิ่งทอ adj. ประกอบด้วยวัตถุ,ทางกาย,เป็นปัจจัยสำคัญ,เกี่ยวกับวัตถุพยาน., See also: materials n. อุปกรณ์เครื่องมือ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
KM Assessment Toolเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินองค์กรตนเองในเรื่องการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการประเมินองค์กรตนเองในเรื่องการจัดการ ความรู้ และให้ข้อมูลกับองค์กรว่ามีจุดอ่อน-จุดแข็ง / โอกาส-อุปสรรค ในการจัดการความรู้เรื่องใดบ้าง หนึ่ง เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน - จุดแข็ง / โอกาส-อุปสรรค ที่จะเป็นปัจจัยสำคัญต้องปรับปรุง-รักษา ไว้/พัฒนา ให้การจัดการความรู้บรรลุผลตามเป้าหมาย ( KM Desired State) [การจัดการความรู้]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is this really the material from which male prostitutes are made?คือจริงๆ เป็นปัจจัยสำคัญ กลายเป็นผู้ชายขายตัว จะทำดีไหม
I know time is of the essence.ศาลรู้ว่าเวลาคือปัจจัยสำคัญ
Most important part of her process.หนึ่งปัจจัยสำคัญในกรรมวิธีนี้ของเธอครับ
I've pretended like it's not a factor, but it's everything.ฉันแสร้งทำเป็นว่ามันไม่ใช่ปัจจัยสำคัญ แต่มันคือทุกอย่าง
Time is a factor in this next stage, gentlemen.เวลาเป็นปัจจัยสำคัญ สำหรับด่านต่อไป ท่านสุภาพบุรุษ
Surprise, speed, and domination are key.อย่าให้รู้ตัว รวดเร็ว และการควบคุม เป็นปัจจัยสำคัญ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ปัจจัยสำคัญ*
Back to top