ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*นางละคร*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น นางละคร, -นางละคร-

*นางละคร* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นางละคร (n.) actress See also: performer
English-Thai: HOPE Dictionary
diva(ดี'วะ) n. นักร้องหญิงตัวชูโรงของคณะ,นางละครเสียงเอก -pl. divas,dive), Syn. prima donna
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm not being a diva.ฉันอาจไม่ใช่นางละครเสียงเอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *นางละคร*
Back to top