ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ถัวเฉลี่ย*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ถัวเฉลี่ย, -ถัวเฉลี่ย-

*ถัวเฉลี่ย* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่าถัวเฉลี่ย (n.) mean See also: average, medium, median, ordinary, moderate Syn. ค่ากลาง, ค่าเฉลี่ย
ถัวเฉลี่ย (v.) average See also: take the mean Syn. เฉลี่ย
ถัวเฉลี่ย (adj.) average Syn. เฉลี่ย
English-Thai: HOPE Dictionary
average(แอฟ'เวอะเรจฺ) n. ค่าเฉลี่ย,อัตราเฉลี่ย,จำนวนเฉลี่ย -vt,vi. คิดเฉลี่ย,คิดถัวเฉลี่ย.
ordinary(ออร์'ดินะรี) adj. ปกติ,ธรรมดา,สามัญ,พื้น ๆ ,ต่ำกว่าถัวเฉลี่ย,ระดับต่ำ. n. ภาวะที่ปกติ,สิ่งที่ปกติ,ลูกขุน -Phr. (out of the ordinary ผิดธรรม,เป็นกรณียกเว้น.), See also: ordinariness n.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moving averageราคาถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ [การบัญชี]
SET Indexดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดัชนีราคาหุ้นประเภทที่คำนวณถัวเฉลี่ยราคาหุ้นสามัญแบบถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนหุ้นจดทะเบียน เป็นดัชนีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคำนวณขึ้น โดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์ในการคำนวณสูตรการคำนวณเป็นดังนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Frankly I don't know much about Odari Profits, either. (He mistakes Ordinary for Odari, meaning bowlegged)ตามจริงแล้วผมไม่รู้ทั้งเรื่องค่าถัวเฉลี่ยของกำไร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ถัวเฉลี่ย*
Back to top