ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ถอยถด*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ถอยถด, -ถอยถด-

*ถอยถด* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถอยถด (v.) decrease See also: reduce, decline, diminish Syn. ถดถอย, ลดน้อย, ถอยทด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ถอยถด*
Back to top