ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ตีบ้านตีเมือง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ตีบ้านตีเมือง, -ตีบ้านตีเมือง-

*ตีบ้านตีเมือง* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีบ้านตีเมือง (v.) attack (a city or country) See also: defeat Syn. โจมตีเมือง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ตีบ้านตีเมือง*
Back to top