ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ตัดศรีษะ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ตัดศรีษะ, -ตัดศรีษะ-

*ตัดศรีษะ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดศรีษะ (v.) behead See also: decapitate, execute, chop off the head
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When I was a child, my brother was cut down right in front of me...ตอนที่ข้ายังเล็กอยู่, พี่ชายของข้าถูกตัดศรีษะ ตรงหน้าข้า...
If you cooperate and tell us what you know, I'll let you keep your filthy head!ถ้าเจ้าให้ความร่วมมือ และบอกสิ่งที่เจ้ารู้ออกมา, ไม่งั้นข้าตัดศรีษะโสโครกของเจ้า!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ตัดศรีษะ*
Back to top