ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ตอกตรา*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ตอกตรา, -ตอกตรา-

*ตอกตรา* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตอกตรา (v.) seal See also: affix a seal, stamp Syn. ประทับ, กดตรา, ตีตรา
English-Thai: HOPE Dictionary
hub(ฮับ) n. ดุ้มล้อ,จุดศูนย์กลาง,ศูนย์กลาง,แบบโลหะของเครื่องตอกตรา, Syn. pivot,centre,core

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ตอกตรา*
Back to top