ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ตราชั่ง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ตราชั่ง, -ตราชั่ง-

*ตราชั่ง* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตราชั่ง (n.) balance See also: pair of scales, steelyard, ancient measure or weight Syn. ตราชู, คันชั่ง, ตุลย์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
grain (n.) หน่วยมาตราชั่ง
Libra (n.) กลุ่มดาวตราชั่ง
scale (n.) ตราชั่ง See also: เครื่องชั่ง Syn. balance, scale beam, stapel scale, steelyard
scale beam (n.) ตราชั่ง See also: เครื่องชั่ง Syn. balance, stapel scale, steelyard
stapel scale (n.) ตราชั่ง See also: เครื่องชั่ง Syn. balance, scale beam, steelyard
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So far our killer has given us three tableaus-- the intestines in the scale, the snakes victim, and the four horsemen.จนถึงตอนนี้ ฆาตกร ได้ทิ้งเบาะแสไว้สามภาพ ลำไส้บนตราชั่ง เหยื่องู
If it should appear to be going poorly...ถ้าเจ้าเห็นว่าตราชั่งเอียง...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ตราชั่ง*
Back to top