ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ดาวเสาร์*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ดาวเสาร์, -ดาวเสาร์-

*ดาวเสาร์* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดาวเสาร์ (n.) Saturn
English-Thai: HOPE Dictionary
saturn(แซท'เทิร์น) n. ดาวพระเสาร์,ดาวเสาร์,เทพเจ้าแห่งการเกษตร,ตะกั่ว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Saturnดาวเสาร์, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะอยู่ถัดจากดาวพฤหัสออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 1,427 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 116,340 กิโลเมตร มีดาวบริวาร 23 ดวง และมีวัตถุขนาดเล็กจำนวนมากโคจรรอบดาวเสาร์ในลักษณะของบริวาร เห็นเป็นวงแหวนล้อมรอบบริเวณเส้นศู [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Uranusดาวยูเรนัส, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ อยู่ถัดจากดาวเสาร์ออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 2,869 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 47,500กิโลเมตร มีดาวบริวาร 5 ดวง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ดาวมฤตยู [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Saturn (n.) ดาวเสาร์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ηi, Saturn, having fun? Bye!ไง ดาวเสาร์ สนุกล่ะสิ บาย
If Mr. Scott can get us to warp factor 4... and if we drop out of warp behind one of Saturn's moons, say Titan.ถ้าคุณสก็อตวาปเราไปที่เซ็กเตอร์ 4 แล้ว... เราออกจากการวาปไปหลบหลังดาวบริวารของดาวเสาร์ อย่าง...
The magnetic distortion from the planet's rings... will make us invisible to Nero's sensors.ไตตัน การหักเหของสนามแม่เหล็กจากวงแหวนดาวเสาร์ ช่วยให้เครื่องตรวจจับนีโรจับเราไม่ได้
Apollo 11 is on the way riding that pillar of flame from the Saturn V out there, 250,000 miles away, where the moon is waiting for man's first arrival.อพอลโล่11 กำลังไป กำลังอยู่ห่างจากวงโคจรของดาวเสาร์ 000 ไมล์
No. ♪ Tonight we're gonna rock, rock... ♪ Since Saturn is returning, it's time to see stars.ไม่ ตั้งแต่ดาวเสาร์กลับวงโคจร ได้เวลาดูดาว
The crown jewel of our solar system, Saturn ringed by freeways of countless orbiting and slowly tumbling snowballs.มงกุฎเพชรของ ระบบสุริยะของเราดาวเสาร์ ล้อมรอบด้วยทางด่วน ของการโคจรนับไม่ถ้วน และช้าไม้ลอยหิมะ
To the ancient Romans, the majestic ringed planet Saturn was not a real place, not a world, but a God King, a son of the marriage of heaven and earth, the God of lead.เพื่อชาวโรมันโบราณ ดาวเคราะห์วงแหวนดาวเสาร์ คู่บารมีไม่ได้เป็นสถานที่จริง ไม่ใช่โลก แต่พระเจ้ากษัตริย์
These columns are all that remain of this oldest temple in the Roman forum, first consecrated to Saturn 2,500 years ago.คอลัมน์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ยังคงอยู่ นี้วัดเก่าแก่ในฟอรั่มโรมัน ถวายแรกที่ดาวเสาร์ 2,500 ปีที่ผ่านมา
But there's no denying that the more negative aspects of Saturn's personality reflect the age-old knowledge of the symptoms of lead poisoning.แต่ไม่มีการปฏิเสธ ที่ด้านลบมากขึ้นของ บุคลิกภาพของดาวเสาร์ สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ โบราณของอาการของพิษตะกั่ว
The Voyagers dared to fly across Saturn's rings and revealed that they were made of hundreds of thin bands of orbiting snowballs.กักล้าที่จะบินข้ามวง แหวนของดาวเสาร์ และเผยให้เห็นว่าพวกเขา ทำหลายร้อยของวงบาง โคจรของหิมะ
Jerome Morrow, Navigator 1st Class, is about to embark on a one-year manned mission to Titan, the 14th moon of Saturn.เจอโรม มอร์โรว์ นักบินชั้นหนึ่ง ในโครงการ"หนึ่งปี-หนึ่งคน" เพื่อไปไททัน, ดาวบริวารดวงที่14ของดาวเสาร์
I saw Saturn outside.ฉันเห็นดาวเสาร์ข้างนอก
The moons of Saturn and Jupiter. They're not here.ดวงจันทร์ของดาวพฤหัส ดาวเสาร์ก็หาย
Wait, where's Saturn?เดี๋ยว ดาวเสาร์ไปไหนน่ะ
Are we on the planet Saturn?เราอยู่บนดาวเสาร์ใช่ไหม
I-I passed out twice in the essay section, and I giggled uncontrollably when I read the word "Uranus."ผม-ผมสลบไป 2 ครั้ง ในช่วงเขียนบทความ และผมหัวเราะแบบหยุดไม่ได้ ตอนผมอ่านคำว่า "ดาวเสาร์"
I have projected that Nero will travel pass Saturn.ผมคำนวณดูแล้ว นีโรจะเดินทางผ่านดาวเสาร์ครับ
I-I don't know. Jupiter?ไม่รู้สิ ดาวเสาร์มั้ง?
If we find alien microbes outside the Earth or even Earth microbes thriving on other worlds, it greatly raises the odds that life is scattered across the universe.ของดวงจันทร์ของดาวเสาร์ หากเราพบจุลินทรีย์ มนุษย์ต่างดาวนอกโลก
Saturn's got your five-by-five, Jupiter.ดาวเสาร์ได้ยินชัดเจน ดาวพฤหัส
Saturn comes back into orbit where it was when you were born, and blah, blah, blah, your life goes bass-ackwards for the next seven years.ดาวเสาร์กลับเข้าสู่วงโคจร ตำแหน่งเดียวกับตอนที่พี่เกิด แล้วก็ บลา บลา บลา ชีวิตพี่กลับตาลปัตรไปหมด ไปอีก 7 ปีข้างหน้า
It's your Saturn returns.มันเป็นช่วงดาวเสาร์กลับมาของพี่
Saturn's largest moon.ดวงจันทร์ดวงใหญ่สุดของดาวเสาร์
Everyone's on Titan now. It's a moon of Saturn.ทุกคนตอนนี้อยู่บนดาวไททัน ดวงจันทร์ของดาวเสาร์
He correctly predicted the existence of methane lakes on Saturn's giant moon Titan.เขาถูกทำนายการดำรงอยู่ ของทะเลสาบมีเทน บนไททันของดาวเสาร์ดวงจันทร์ยักษ์
The core of a supermassive star pours out so much light that the outward pressure can overwhelm the star's gravity.ใกล้เคียงเป็นดาวเสาร์ เป็นกับดวงอาทิตย์ แกนกลางของ ดาวมวลเทออกมาเบามาก ที่ดันออกไปด้านนอก สามารถครอบงำแรงโน้มถ่วงของดาว
Clouds and haze completely hide the surface of Titan Saturn's giant moon.เมฆและหมอกควันอย่างสมบูรณ์ ซ่อนพื้นผิวของไททัน, ดาวเสาร์ดวงจันทร์ยักษ์
And each comet is about as far from its closest neighbor as the Earth is from Saturn.เป็นโลกคือจากดาวเสาร์ แต่วิทยาศาสตร์ทำให้เรามี พลังพิเศษของตัวเราเอง
Tonight is Saturnalia, the wild december holiday in Saturn's honor.คืนนี้เป็นเอิกเกริก, ป่าวันหยุดเดือนธันวาคม ในเกียรติของดาวเสาร์
This towering statue of Saturn may have look something like this on the night of saturnalia.นี้รูปปั้นที่สูงตระหง่านของดาวเสาร์ อาจจะมีอะไรบางอย่างที่มีลักษณะเช่นนี้ ในคืนวันเสาร์
That other Saturn is a cold and sullen, sluggish ghoul, given to irrational bouts of rage.ว่าดาวเสาร์อื่น ๆ ที่เป็นที่หนาว เย็นและบูดบึ้ง, ปอบซบเซา ให้กับศึกที่ไม่ลงตัวของความโกรธ
Saturn is the slowest, which could explain why it's named after the God of lead.ดาวเสาร์เป็นที่ช้าที่สุด, ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ทำไมมันชื่อ หลังจากที่พระเจ้าของตะกั่ว
On Saturn's giant moon Titan,บนดาวเสาร์ดวงจันทร์ไททันยักษ์
And a sound essay that includes a Saturn V rocket launch.และเรียงความเสียง ที่มีดาวเสาร์วีจรวด
Out near Saturn... a disturbance of space-time.ที่นอกดาวเสาร์ มีการรบกวนสเปซไทม์ นั่นคือรูหนอน
Fourteen months to Saturn.14 เดือนถึงดาวเสาร์ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
Cooper Station.สถานีคูเปอร์ครับ กำลังโคจรรอบดาวเสาร์
I raided my stash of wisdom tooth Percocet... and I am orbiting fucking Saturn right now.ผมคุ้ยหาเพอร์โซเซ็ตที่กินตอนถอนฟันคุด ตอนนี้เลยมึนลอยไปบินรอบดาวเสาร์แล้ว
Did you know that there's a giant electrical storm on the planet Saturn right now?รู้ไหมว่ามีพายุไฟฟ้าขนาดใหญ่ เกิดขึ้นบนดาวเสาร์ตอนนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ดาวเสาร์*
Back to top