ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ดวงเนตร*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ดวงเนตร, -ดวงเนตร-

*ดวงเนตร* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดวงเนตร (n.) eye Syn. ตา, นัยเนตร, นัยน์ตา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ดวงเนตร*
Back to top