ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*คาบลูกคาบดอก*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น คาบลูกคาบดอก, -คาบลูกคาบดอก-

*คาบลูกคาบดอก* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คาบลูกคาบดอก (adj.) ambiguous See also: borderline, equivocal, uncertain Syn. ไม่แน่นอน, ก้ำกึ่ง Ops. แน่นอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A behavior which tells us we're dealing with a borderline personality.ลักษณะเช่นนี้ทำให้รู้ว่า คนร้ายมีบุคลิกคาบลูกคาบดอก
This murder case -- this is just a thin edge of the wedge.คดีฆาตกรรมนี่ ค่อนข้างจะคาบลูกคาบดอกเหมือนกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *คาบลูกคาบดอก*
Back to top