ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ความแน่วแน่*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ความแน่วแน่, -ความแน่วแน่-

*ความแน่วแน่* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความแน่วแน่ (n.) steadiness See also: stability, firmness Syn. ความแน่แน่ว Ops. ความลังเล, ความไม่มั่นใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
decision(ดิซิส'เชิน) n. การตัดสินใจ,สิ่งที่ได้ตัดสินใจ,ข้อตกลงใจ,ญัตติ,ความแน่วแน่, Syn. resolve
resolution(เรซซะลู'เชิน) n. ความแน่วแน่,ความเด็ดเดี่ยว,การยืนหยัด,การตัดสินใจแล้ว,มิติ,การลงมติ,การแก้ปัญหา,การยุบลงของส่วนที่บวมหรืออักเสบ ,ความคมชัดหมายถึง ความละเอียดของภาพ โดยจะนับจุดเล็ก ๆ ในภาพนั้น ยิ่งมีมากจุดต่อนิ้วก็ยิ่งแสดงว่าภาพนั้นมีความคมชัด เช่น อาจใช้วัดประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ว่า สามารถพิมพ์ได้ 300 - 600 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น ถ้าเป็นชนิดดีมากควรจะพิมพ์ได้ถึง 2,400 จุดต่อนิ้ว ส่วนความละเอียดของจอภาพ มักจะวัดทั้งความกว้างและยาว เช่น 320 X 200 แสดงว่าจุดมีขนาดใหญ่ แต่ถ้าเป็น 1240 X 800 แสดงว่าจุดมีขนาดเล็ก หมายความว่า ภาพคมชัดกว่า เมื่อใช้อธิบายถึงภาพสี คำ resolution ใช้บอกจำนวนสีที่สามารถแสดงได้ในแต่ละครั้ง ถ้าความคมชัดต่ำ จะแสดงสีได้ครั้งละมาก ๆ ซึ่งทำให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่า ภาพนั้นมีความคมชัดมาก ภาพที่มีความคมชัดมากจริง ๆ จะแสดงสีได้น้อยสีในคราวเดียวกัน โดยปกติ มักใช้คำ high res และ low res เป็นคำย่อว่า ความคมชัดมากหรือน้อยดู high resolutution และ low resolution ประกอบ, Syn. resolve,determination
resolve(รีซอลว') vt.,vi.,n. (การ) ตกลงใจ,ตัดสินใจ,มีมติ,แยกออก,แยกวิเคราะห์ แยกสลาย n. การตกลงใจ,การตัดสินใจ,ความแน่วแน่,มต', Syn. determine
spine(สไพน์) n. ลำกระดูกสันหลัง,กระดูกสันหลัง,ส่วนที่คล้ายกระดูกสันหลัง,หนาม,หนามกระดอง,สิ่งที่แหลม,ความแข็งแกร่งของจิตใจ,ความแน่วแน่,สัน,แง่ง,สันหนังสือ., See also: spined adj., Syn. spinal column,ridge
English-Thai: Nontri Dictionary
constancy(n) ความมั่นคง,ความแน่นแฟ้น,ความแน่วแน่,ความคงที่,ความซื่อสัตย์
equipoise(n) ความสมดุล,ความเที่ยงตรง,ดุลยภาพ,ความแน่วแน่
firmness(n) ความแน่วแน่,ความมั่นคง,ความแน่นหนา,ความแข็งแรง,ความเด็ดเดี่ยว
resolution(n) การแก้ปัญหา,มติ,ความเด็ดเดี่ยว,ความแน่วแน่
resolve(n) การลงมติ,การตกลงใจ,การตัดสินใจ,ความแน่วแน่
stability(n) เสถียรภาพ,ความคงที่,ความมั่นคง,ความเที่ยง,ความแน่วแน่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not with violence that will inflame their will but with a firmness that will open their eyes.ไม่ใช่ด้วยความรุนแรงที่จะ ส่งเสริมความต้องการของเขา แต่ด้วยความแน่วแน่ ที่จะเปิดตาของเขา
Are you willing to make an oath of celibacy?ท่านพร้อมให้คำสัญญา ด้วยความแน่วแน่ไหม ?
Shin Sundal, Thomas in evidence that you dedicate yourself to Christ are you willing to make an oath of celibacy?โทมัส ชิน ชัลดัล จากผลที่ท่านได้อุทิศตน ต่อพระผู้เป็นเจ้า ท่านพร้อมให้คำสัญญา ด้วยความแน่วแน่ไหม ?
Will you make an oath of celibacy?ท่านพร้อมให้คำสัญญา ด้วยความแน่วแน่ไหม ?
Face all my enemies with an iron will.~ ~.. เผชิญหน้ากับเหล่าศัตรูด้วยความแน่วแน่..
It takes commitment.มันต้องใช้ความแน่วแน่
Like i have a sense of purpose and certainty.เหมือนผมมีเป้าหมายและความแน่วแน่
I do not favor the games. Well that is an odd bent,ข้าไม่ชอบการแข่งขัน นั่นเป็นความแน่วแน่ที่ประหลาดนะ
For Haeshin to be a 1st Class worldwide enterprise, it will require back-breaking hard work and meticulous detail.เพื่อให้แฮชินกลายมาเป็นบรรษัทข้ามชาติระดับแนวหน้า จะต้องมีความแน่วแน่และเสียสละที่จะทำงานหนัก
You are so strong-willed, just like David was.เธอมีความแน่วแน่ เหมือนเดวิด
I'm very impressed with your determination, Lana.ผมประทับใจกับความแน่วแน่ ของคุณมากนะ ลาน่า
You seem to lack the spine.นายดูเหมือนจะขาดความแน่วแน่
Reminds me of myself, a... headstrong, idealistic.ทำให้ฉันนึกถึงตัวเองในความแน่วแน่ มีอุดมการณ์
Do not let this setback distract you.อย่าให้ความผิดพลาด ทำลายความแน่วแน่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ความแน่วแน่*
Back to top