ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ความอุดหนุน*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ความอุดหนุน, -ความอุดหนุน-

*ความอุดหนุน* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความอุดหนุน (n.) support See also: assistance, help Syn. ความช่วยเหลือเกื้อกูล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ความอุดหนุน*
Back to top