ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ความกำหนัด*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ความกำหนัด, -ความกำหนัด-

*ความกำหนัด* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความกำหนัด (n.) love See also: sexual passion, affection Syn. รดี, ความรัก
ความกำหนัด (n.) love See also: sexual passion, affection Syn. รติ, ความรัก
English-Thai: HOPE Dictionary
rut(รัท) n. ความกำหนัดในสัตว์,อารมณ์เพศของสัตว์,ร่องทางรถบนถนน,ร่องล้อรถ,ร่อง,สภาพที่น่าเบื่อหน่ายของชีวิต vi. (สัตว์) มีความกำหนัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Laying up under all them fools, rutting on you like you some bitch in heat, like you somebody's dog.การนอนขึ้นใต้ทั้งหมดที่พวกเขาหลอก การมีความกำหนัดบนคุณ\ชอบคุณสาวๆจำนวนหนึ่งในความร้อน เหมือนคุณที่บางคนคือสุนัข.
Now this girl been rut on and beat on all her days.ตอนนี้เด็กหญิงคนนี้คือมีความกำหนัดบนและทำร้ายบนวันของเธอทั้งหมด.
"A widow's lust in spring" Look what they're up to'ความกำหนัดของหญิงม่าย' ดูนั่นสิ มันทำอะไรกันน่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ความกำหนัด*
Back to top