ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ข้าแผ่นดิน*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ข้าแผ่นดิน, -ข้าแผ่นดิน-

*ข้าแผ่นดิน* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้าแผ่นดิน (n.) citizen See also: inhabitant, dweller Syn. ชาวเมือง, พลเมือง, ราษฎร, ประชาชน
ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน (n.) commoner See also: the citizens of country, people Syn. ไพร่ฟ้า, ข้าแผ่นดิน, พลเมือง, ราษฏร
English-Thai: HOPE Dictionary
serf(เซิร์ฟฺ) n. ทาส,ข้าแผ่นดิน., See also: serfdom n. serfhood n. serfage n. serfish adj. serfishly adv. serfishness n., Syn. slave
subject(ซับ'จิคทฺ) n. เรื่อง,กรณี,ประเด็น,บัญหา,ข้อ,หัวข้อ,สาขาวิชา,สาเหตุ,มูลเหตุ,ประชากร,ข้า,ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน,ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา,ผู้รับการทดสอบ, (ไวยากรณ์) ประธานประโยค, (ปรัชญา) ตัวหลัก,ตัวของตัวเอง. adj. ภายใต้การควบคุม,เปิดเผย,อยู่ในสังกัด,อยู่ในความควบคุม,
English-Thai: Nontri Dictionary
serf(n) ข้าแผ่นดิน,ข้าทาส,ขี้ข้า
serfdom(n) ความเป็นข้าแผ่นดิน,ความเป็นทาส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How is it that his subjects are so corrupt and demoralized?บรรดาข้าแผ่นดินทั้งหลาย จะหมองมัวและเสียขวัญขนาดไหน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ข้าแผ่นดิน*
Back to top