ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*การร้าง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น การร้าง, -การร้าง-

*การร้าง* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การบริการร่างกาย (n.) exercise See also: activity, calisthenics, gymnastics Syn. การกายบริหาร, การออกกำลังกาย
การร้าง (n.) divorce Syn. การยกเลิก, การเลิก, การแยกทาง, การแยกกัน, การหย่าร้าง
English-Thai: HOPE Dictionary
croquis(โครคี') n. ภาพโครงร่าง,ภาพสเก็ตช์,การร่างภาพอย่างคร่าว ๆ, Syn. sketch
draft(ดราฟทฺ) {drafted,drafting,drafts} n. ต้นร่าง,ฉบับร่าง,การร่าง,การวาด,การสเก็ตช์ภาพ,กระแสลมในห้องหรือช่องว่าง,เครื่องเป่าลม,เครื่องควบคุมกระแสลม,การเกณฑ์ทหาร,การลากหรือดึงของ,สิ่งที่ถูกลากหรือดึง,สัตว์ที่ใช้ลากของ,แรงลากหรือแรงดึง,ตั๋วแลกเงิน,การเอาออก,กา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
engrossmentการร่างมติ, การยกร่างกฎหมาย (เพื่อลงมติครั้งสุดท้าย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Automotive draftingการร่างแบบรถยนต์ [TU Subject Heading]
Bill draftingการร่างกฎหมาย [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That being said, I'll let you have the first pass at drafting the announcement, all right?อย่างที่เราพูดกัน ผมจะให้นาย ได้สอบผ่านด่านแรกไปก่อน นั่นคือการร่างคำประกาศ ทั้งหมดนั้นดีมั้ย?
Not what, but who. Such spells need a vessel, a constant living presence to give them strength.ไม่ใช่อะไร แต่เป็นใครต่างหาก คาถาแบบนี้ต้องการร่างสถิตย์ สิ่งที่มีชีวิต ที่ให้พลังแก่พวกมัน
Angela's facial reconstruction would have shown us this, right?ไม่ การร่างแบบใบหน้าไม่ใช่ภาพถ่ายนะ บูธ
Possession. Demons need human form to be fully active.การครอบงำ ปีศาจต้องการร่างมนุษย์ เพื่อทรงอนุภาพเต็ม
Windmark wanted the bodies of these Resistance fighters brought in.วินมาร์ก ต้องการร่างพวกนี้ ของนักสู้ผู้ต่อต้านโดยให้นำเข้าไป
♪ So if I said I want your body now ♪# งั้นถ้าฉันบอกว่า ฉันต้องการร่างกายของคุณตอนนี้ #
♪ If I said I want your body ♪# ถ้าฉันบอกว่า ฉันต้องการร่างกายของคุณ #
Many centuries ago, under this tree, laws were enacted, prohibiting torture and arresting people without court approval.หลายร้อยปีก่อน ได้มีการร่างกฎหมายกันใต้ต้นไม้นี้ ที่ห้ามมิให้ทรมานหรือจับผู้คน โดยไร้คำสั่งจากศาล
I thought the palace had been deserted since, uh... the 1850s.ฉันคิดว่าพระราชวังที่ได้รับการร้าง ตั้งแต่เอ่อ ... 1850
But by acquiring a body I am now subject to the possibility of dying.แต่ผมต้องการร่าง– ตอนนี้ผมกำลังจะตาย
He said you'd need a body when he got you back home somehow.เขาบอกว่านายต้องการร่าง เมื่อนายกลับมาในสักวัน
When oxygen is cut off to the brain, it kicks into overdrive, tapping into every resource to continue operating the body.เมื่อออกซิเจนไม่ไปหล่อเลี้ยงสมอง มันจะทำให้อวัยวะของร่างกายถูกใช้งานหนักทะลุขีดจำกัด ที่จะสามารถสั่งการร่างกายได้
They need bodies. They need us to turn.พวกมันต้องการร่างกาย มันอยากเปลี่ยนแปลงเรา
They want our bodies.มันต้องการร่างกายเรา
They want our bodies.พวกมันต้องการร่างกายเรา
Why do they need the body?ทำไมมันต้องการร่างกาย
The first school in the history of Korea to be backed by the president, who believed that economic advancement was more important than education, and even went to make special laws to accommodate the school.โรงเรียนแห่งแรกในประวัติศาสตร์เกาหลี ที่ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดี, ผู้ที่เชื่อว่าความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจนั้น มีความสำคัญกว่าการศึกษา จนกระทั่งมีการร่างกฏหมายพิเศษขึ้นมาเพื่อโรงเรียนแห่งนี้
We need to have Andre Hughes' body taken back to Walter Bishop's lab as soon as possible.เราต้องการร่างของแอนเดีย ฮิวส์ ส่งมันไป ที่แล๊บของ วอลเตอร์ เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้
I want my body back.ฉันต้องการร่างกายฉันคืน
But in order to truly live, a soul needs a body.แต่เพื่อที่จะมีชีวิตอย่างแท้จริง วิญญาณนั่นต้องการร่างกาย
You want your body back?นายต้องการร่าง ของนายคืนมามั้ย?
You are not permitted to identify the victim.การร่างโครงสร้างใบหน้าขึ้นมาใหม่เพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับกะโหลก
But what if they aren't Earthlike at all?เกิดอะไรขึ้นถ้ามนุษย์ต่างดาวไม่ จำเป็นต้องมีสิ่งที่ต้องการร่างกาย?
It wants to kill, basically. It wants to change.ก็คง ต้องการร่างเปลี่ยน
Then, to use my body with me.... that means there are times they'll need to use your body!งั้น เพื่อที่จะได้ใช้ร่างร่วมกับผม... หมายความว่าบางครั้งพวกเขายังต้องการร่างของคุณอยู่
The Relinquishment of Rights to Body I'm talking about... is not that I can do whatever I want to your body, but that you need to give up touching my body.การสละร่างกาย ฉันหมายถึง... .. ไม่ว่าฉันต้องการจะทำอะไร ฉันต้องการร่างกายของเธอ
♪ I just need your body, baby, ♪ฉันแค่ต้องการร่างของเธอ ที่รัก
He's possessing it!เขาบงการร่างนี้อยู่!
I don't need your spiritual counseling.ฉันไม่ต้องการร่างทรงมาเป็นคนแนะแนวนะ
It's in someone else.จากเมลิสซ่า แต่มันต้องการร่าง
I need a new body. Yours'll do fine.ผมต้องการร่างใหม่ ของคุณก็ไม่เลว
He's the executor of Cece's will, so that's sketchy, right?เขาเป็นผู้จัดการร่างมรดกของ ซีซี ใช่มั๊ย
Why do you want Klaus' body?ทำไมคุณถึงต้องการร่างของเคลาส์
Demons need human form to be fully active.ปีศาจต้องการร่างมนุษย์ เพื่อทรงอนุภาพเต็ม
We need his body back in order to do that. I bet now you're gonna tell me if I take you to him, no harm will come to me.เราต้องการร่างของเขา เพื่อทำในสิ่งที่ถูกที่ควร ผมพนันว่าคุณจะให้สัญญา ถ้าหากผมยอมพาคุณไปหาเขา
He was busy, uh, drafting some pertinent documents.เขายุ่งกับ อ่า... การร่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
We're staying, and we're going to need a body.เราจะอยู่ที่นี่ต่อ และเราก็ต้องการร่าง
I think they're spreading a pathogen, and they need a healthy host.สิ่งที่มันทำคือแพร่เชื้อ และมันต้องการร่างที่สมบูรณ์
In the cyber render, I was standing here... waiting.ในการร่างภาพไซเบอร์ ผมยืนอยู่ตรงนี้... รออยู่
You need an incarnate because the ring of St Vicinius and a piece of holy clothคุณต้องการร่างทรง เพราะแหวนนักบุญวิซิเนียส และผ้าคลุมศักดิ์สิทธิ์คงไม่ได้ผลแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *การร้าง*
Back to top