ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*การติดเหล้า*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น การติดเหล้า, -การติดเหล้า-

*การติดเหล้า* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การติดเหล้า (n.) alcoholic See also: drunkenness
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inebriety๑. ความเมา (เหล้า) [มีความหมายเหมือนกับ drunkenness; ebriety; inebriation]๒. การติดเหล้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shooter had an ex-wife, a drinking problem a drug problem, a complicated sex problem he was barely aware of.มือปืนมีอดีตภรรยา ปัญหาการติดเหล้า... ...ปัญหายาเสพย์ติด ปัญหาเพศสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ที่เขาไม่ค่อยตระหนักถึงมัน
Off-label uses: alcoholism, bulimia, PMS, smoking, social anxiety.แต่นอกใบสั่งใช้รักษา อาการติดเหล้า บูลิเมีย ปวดประจำเดือน ติดบุหรี่ กลัวสังคม
Trust always is with an alcoholic.ความเชื่อใจอยู่กับ การติดเหล้าอยู่เสมอๆ
Amy was pulled out of High School so she could go to rehab for alcohol dependency.เอมี่ออกจากโรงเรียน เพื่อรับการบำบัดอาการติดเหล้า
Alcoholism.การติดเหล้าอย่างหนัก
Garcia, has he ever been on medication to help curb his drinking?เขาเคยเข้ารับการรักษา อาการติดเหล้าของเขาไหม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *การติดเหล้า*
Back to top