ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*การติดต่อสื่อสาร*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น การติดต่อสื่อสาร, -การติดต่อสื่อสาร-

*การติดต่อสื่อสาร* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การติดต่อสื่อสาร (n.) communication
การติดต่อสื่อสาร (n.) transmitting See also: communication, communicating
การติดต่อสื่อสาร (n.) communication
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
IP addressเลขที่อยู่ไอพีหรือไอพีแอดเดรส, หมายเลขอ้างอิงในการติดต่อสื่อสาร ประกอบด้วยเลข 4 ชุด ซึ่งแยกกันด้วยเครื่องหมายจุด และจะต้องไม่ซ้ำกัน เช่น 202.29.77.131 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
mobile phone communicationการสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่, ใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงส่งสัญญาณสื่อสารกันระหว่างเครื่องโทรศัพท์และเสารับส่งสัญญาณ ที่อยู่ในรัศมีการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเรียกบริเวณที่แต่ละเสาสัญญาณครอบคลุมว่าเซล สัญญาณการสื่อสารระหว่างโทรศัพท์ในแต่ละเซล จะถูกส่งต่อจากเสารับส่งสัญญาณเข้าสู่เครือข่ายระบบโทร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
communication (n.) การติดต่อสื่อสาร
communication (n.) วิธีการติดต่อสื่อสาร
contact (n.) การติดต่อสื่อสาร Syn. link, liaison
touch (n.) การติดต่อสื่อสาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The candy... you were using it to communicate, weren't you?ลูกอม.. คุณใช้มันในการติดต่อสื่อสาร ใช่มั๊ย?
No negotiations will be entered into and there will be no further communication from me.ไม่มีการเจรจาต่อรองใดๆทั้งสิ้น และจะไม่มีการติดต่อสื่อสาร จากผมอีกต่อไป
When we find the right signal, with any luck, we should be able to stop the Skitters and Mechs, well, right in their tracks.ถ้าเมื่อไหร่เราควานหา ความถี่นั้นเจอ เราก็จะหยุดการติดต่อสื่อสาร ระหว่างสกิตเตอร์กับเม็กช์ได้
You know, there's a lot of communication in your lives these days.แบบว่า เรามีการติดต่อสื่อสาร กันหลายรูปแบบ ในชีวิตปัจจุบันนี้
Commander advises will contact Chicago precincts... for a local intercept.นาวิกโยธินแนะนำการติดต่อสื่อสารเขต ชิคาโก สำหรับท้องถิ่น
The Latest Space Technology Discourse It's coming into view: the practical use of super light speed communicationsการบรรยายเทคโนโยยีอวกาศล่าสุด\ การติดต่อสื่อสารด้วยความเร็วแสง
Everyone must maintain constant communication.ทุกคนต้องรักษาการติดต่อสื่อสาร ให้สม่ำเสมอ
You must leave every communication device, including mobile phones here.คุณต้องยกเลิกการติดต่อสื่อสารทุกอย่าง,รวมทั้งโทรศัพท์ในที่นี้ด้วย
All communication...การติดต่อสื่อสาร / ทั้งหมด... .
Phones, cellular, satellite...ระบบการติดต่อสื่อสารทั้งหมด / โทรศัพท์ ดาวเทียม
The gravitational force is so great that nothing absolutely nothing can escape, which means absolutely no communication.แรงดึงดูดของมัน ช่างดีเสียเหลือเกินนะ ไม่มีอะไรหนีจากมันได้ หมายถึงมันไม่มีการติดต่อสื่อสาร
These quakes have erupted along the major falt-lines around the world destroying thousands of home, schoolsเกิดเหตุขัดข้องในการติดต่อสื่อสารที่วที้งโลก มีความเสียหายนับพันของ บ้าน โรงเรียน
No communications within 50 Miles.ไมมีการติดต่อสื่อสาร ในระยะ 50 ไมล์ แกดูผิดหวังนะ
Communication, accounts, the whole nine.การติดต่อสื่อสาร,บัญชี,ทั้งเก้า
All the girls do it.มันเป็นการติดต่อสื่อสารของเรา
Provide me with the proper means of communications.ให้ข้าได้ทำการติดต่อสื่อสาร
They've cut off all communication with the outsideพวกมันตัดการติดต่อสื่อสารกับข้างนอกทั้งหมด
It's signal appears to be blocking our communications and transporter abilities.สัญญาณมันปิดกั้นการติดต่อสื่อสาร และการเคลื่อนย้ายมวลสารของเรา
You can learn about humans.เมื่อปราศจากการติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ด้วยกันแล้ว
It means the communication.มันหมายถึงการติดต่อสื่อสาร
She's your friend.การติดต่อสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ
That could result in the breakdown of communications in the whole country!นี่อาจทำให้การติดต่อสื่อสาร ของทั้งประเทศเป็นอัมพาตนะครับ
Poor communication skills.ทักษะการติดต่อสื่อสารที่แย่
We've lost communication with everyone on the other side of the barrier.เราสูญเสียการติดต่อสื่อสารกับทุกคน ที่อยู่อีกด้านของสนามพลัง
What I'm saying is that our visitors seem extraordinarily concerned with establishing a line of communication home.ผมหมายความว่าอาคันตุกะของเรา ดูเหมือนจะกังวลอย่างยิ่ง กับเรื่องการติดต่อสื่อสารกับที่บ้าน
Establish communications, reinforcements, follow-on forces.สร้างการติดต่อสื่อสาร กองกำลังรบและกองหนุน
I understand you're the prison's communications expert.แกเป็นนายช่างการติดต่อสื่อสาร ใช่มั้ย
Well, I'm still, uh, honing my communication strategy.คือฉันยังต้องขัดเกลา กลยุทธ์ด้านการติดต่อสื่อสารอยู่
I'm saying that human connection is a powerful need.ฉํนจะบอกว่าการติดต่อสื่อสาร ระหว่างมนุษย์ต้องใช้พลัง
The whole cosmic wheel of humanity comes down to just electromagnetic energy and connections.วงล้อของรังสีคอสมิคแห่ง มนุษยชาติกลายเป็น เพียงพลังงานไฟฟ้าและ การติดต่อสื่อสาร
Hoping for connection. And if we haven't received a message, it doesn't always mean it hasn't been sent to us.คาดหวังถึงการติดต่อสื่อสาร และถ้าพวกเรา ไม่ได้รับข้อความ
Bad news is CDC has not had any luck with their contact trace on our victim.ข่าวร้ายคือซีด๊ซี ยังไม่พบร่อยรอย การติดต่อสื่อสารของเหยื่อ
Base just picked up another burst of comms from the target.ฐานได้รับ สัญญาณการติดต่อสื่อสารจากเป้าหมายอีกทางนึง
Well, try your old contacts in the military.ดีพยายามของคุณเก่า ในการติดต่อสื่อสารทางทหาร.
I need you to warn the others to join our communications.อย่าให้ขาดการติดต่อสื่อสารเป็นอันขาด
All communications with Mission Commander Matthew Kowalski have been lost.การติดต่อสื่อสารกับ ผู้บัญชาการภารกิจแมทธิว โควาลสกี้ ได้ขาดหายแล้ว

*การติดต่อสื่อสาร* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
連絡[れんらく, renraku] Thai: การติดต่อสื่อสาร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *การติดต่อสื่อสาร*
Back to top