ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*การดื้อแพ่ง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น การดื้อแพ่ง, -การดื้อแพ่ง-

*การดื้อแพ่ง* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การดื้อแพ่ง (n.) obstinateness See also: stubbornness, disobedience, intransigence
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
civil disobedienceการขัดขืนอย่างสงบ, การดื้อแพ่ง, การขัดขืนคำสั่ง (ผู้บังคับบัญชา)[ดู passive resistance ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disobedience, civilการขัดขืนอย่างสงบ, การดื้อแพ่ง, การขัดขืนคำสั่ง (ผู้บังคับบัญชา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Civil disobedienceการดื้อแพ่ง [TU Subject Heading]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *การดื้อแพ่ง*
Back to top