ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไอยรา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไอยรา*, -ไอยรา-

ไอยรา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไอยรา (n.) elephant Syn. ช้าง
ไอยรา (n.) elephant Syn. ช้าง
ไอยรา (n.) elephant Syn. ช้าง, กริน, กรี, กเรณู, คช, คชสาร, คชา, คชาชาติ, เจ่ง, ดมไร, ดำรี, ดำไร, ทวิรท, ทวิป, มาตังค์, สาง, สาร, หัตถี, หัสดิน, หัสดี
ไอยรา (n.) elephant Syn. ช้าง, กริน, กรี, กเรณู, คช, คชสาร, คชา, คชาชาติ, เจ่ง, ดมไร, ดำรี, ดำไร, ทวิรท, ทวิป, มาตังค์, สาง, สาร, หัตถี, หัสดิน, หัสดี
ไอยรา (n.) elephant Syn. กุญชร, พลาย, พัง, หัสดิน, หัตถี, คชา, คช, คชสาร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไอยรา
Back to top