ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่แจ่มใส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่แจ่มใส*, -ไม่แจ่มใส-

ไม่แจ่มใส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่แจ่มใส (adj.) not happy See also: not cheerful, not clear, not joyful Syn. ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น
ไม่แจ่มใส (v.) be not cheerful See also: be not joyful, be not gay, be not merry, be not jovial, be not in high spirits, be not lively Syn. ไม่ร่าเริง, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น
ไม่แจ่มใส (v.) be dull See also: be dim, be indistinct, be gloomy Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว
ไม่แจ่มใส (adj.) dim See also: indistinct, gloomy, dull Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว, สลัว
ไม่แจ่มใส (v.) be dull See also: be dim, be indistinct, be gloomy Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว, สลัว
ไม่แจ่มใส (adj.) dim See also: indistinct, gloomy, dull Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว, สลัว
English-Thai: Nontri Dictionary
cloudy(adj) มีเมฆมาก,มืดมัว,ไม่แจ่มใส,เลือนลาง
dim(adj) ทึบ,หมอง,มัว,สลัว,ไม่สว่าง,ไม่แจ่มใส,คลุมเครือ,มืดมัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
foul (adj.) ไม่แจ่มใส (อากาศ)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Her features are not at all handsome. Her complexion has no brilliancy.ลักษณะหน้าตาของหล่อนก็ไม่สวย ผิวพรรณก็ไม่แจ่มใส
Yeah, but it was dull, or foggy, or gray.ใช่แต่มันไม่แจ่มใสหรือพร่ามัวหรือเป็นสีเทา
Children who've been through trauma can't think clearly.เด็กที่เคยได้รับความเจ็บปวด มีความคิดไม่แจ่มใส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่แจ่มใส
Back to top