ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่เห็นพ้อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่เห็นพ้อง*, -ไม่เห็นพ้อง-

ไม่เห็นพ้อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่เห็นพ้อง (v.) disagree See also: not agree, dissent
English-Thai: HOPE Dictionary
disagree(ดิสอะกรี') {disagreed,disagreeing,disagrees} vi. ไม่เห็นด้วย,ไม่เห็นพ้อง,โต้แย้ง,ทะเลาะ,ไม่เหมาะ,ทำความเสียหายแก่, Syn. dissent,quarrel
disagreement(ดิสอะกรี'เมินทฺ) n. ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่เห็นพ้อง,การทะเลาะ,การโต้แย้ง, Syn. rift
dissidence(ดิส'ซิเดินซฺ) n. ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่เห็นพ้อง,ข้อเสนอที่แตกต่างหรือขัดแย้ง, Syn. dissent
English-Thai: Nontri Dictionary
disagreement(n) ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่เห็นพ้อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dissentไม่เห็นพ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
deviation (n.) ความไม่เห็นพ้อง See also: ความคิดแตกต่าง, การเข้ากันไม่ได้ Syn. disagreement Ops. accord, correspondence
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
French Algerians may feel divided, but do the Algerians exist for you?ชาวฝรั่งเศสที่เกิดในแอลจีเรียอาจไม่เห็นพ้องให้คืนประเทศ แต่ชาวแอลจีเรียที่เหลือล่ะ?
All right, now. What, you want to let Beechwood tittie-fuck us? I didn't think so.เอาหละ มึงอยากให้พวกสวะบีซวู้ดนำเราหรือไง กูไม่เห็นพ้องด้วยเป็นแน่แท้
We don't condone what Beagle's done, or the horrible way in which he botched it.เราไม่เห็นพ้องกับสิ่งที่บีเกิลทำ หรือวิธีการปล้นเฟอะฟะ
I know we've all had our little disagreements in the past, but the time has come to put those aside - and look toward the future.ผมรู้ว่าเราต่างมี เรื่องไม่เห็นพ้องต้องกัน ในอดีต แต่ถึงเวลาแล้วที่เราจะยุติ
I couldn't agree with you more, Sire.หม่อมฉันไม่เห็นพ้องกับฝ่าบาท อีกต่อไปแล้ว
Tus disagreed, ordered you brought back alive.ทัส ไม่เห็นพ้องด้วย สั่งให้จับเป็นเจ้ากลับไป
There's no truce without the whole circle.ไม่มีการเจรจาสงบศึกได้ ถ้าไม่เห็นพ้องต้องกันทั้งหมดในวงเวทย์
Thanks for coming. I wasn't sure that you would, given the way we left things.ผมไม่แน่ใจว่าคุณจะมา ด้วยเหตุที่เราไม่เห็นพ้องกัน
And then I saw some numbers that I didn't agree with, so I wrote an email.และแล้วผมก็เห็นตัวเลขบางตัว ที่ผมไม่เห็นพ้องด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่เห็นพ้อง
Back to top