ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่เบิกบาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่เบิกบาน*, -ไม่เบิกบาน-

ไม่เบิกบาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่เบิกบาน (adj.) not happy See also: not cheerful, not clear, not joyful Syn. ไม่แจ่มใส, ไม่สดชื่น
ไม่เบิกบาน (v.) be not cheerful See also: be not joyful, be not gay, be not merry, be not jovial, be not in high spirits, be not lively Syn. ไม่ร่าเริง, ไม่แจ่มใส, ไม่สดชื่น
ไม่เบิกบาน (v.) be dull See also: be dim, be indistinct, be gloomy Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว
ไม่เบิกบาน (adj.) dim See also: indistinct, gloomy, dull Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว, สลัว
ไม่เบิกบาน (v.) be dull See also: be dim, be indistinct, be gloomy Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว, สลัว
ไม่เบิกบาน (adj.) dim See also: indistinct, gloomy, dull Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว, สลัว
English-Thai: HOPE Dictionary
dismal(ดิส'เมิล) adj. ใจหดหู่,ไม่เบิกบาน,กลัดกลุ้ม,จืดชืด. n. ความหดหู่ใจ,อารมณ์ห่อเหี่ยว,ทางตมตามชายฝั่ง, Syn. sad,gloomy,dreary,cheerless ###A. pleasing,joyful
English-Thai: Nontri Dictionary
cheerless(adj) ไม่ยินดี,ไม่เบิกบาน,ไม่ร่าเริง,เศร้าใจ,ไม่สนุกสนาน
dismal(adj) สลดใจ,ห่อเหี่ยว,หดหู่,มืดมัว,ไม่เบิกบาน,ไม่สดชื่น,กลุ้มใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mirthlessly (adv.) อย่างไม่เบิกบาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Remove her from this chamber before she infects us further with her inglorious and shabby self.ท่านจักไม่เบิกบานกับเรื่องนี้ ข้ามิใช่ราชินีท่าน
When I was depressed, I held your hands.เมื่อฉันรู้สึกไม่เบิกบาน ฉันจะจับมือเธอไว้
Whenever I was depressed,เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันรู้สึกไม่เบิกบาน
(CHUCKLES MlRTHLESSLY)หัวเราะเบาๆ อย่างไม่เบิกบาน แป่วอ่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่เบิกบาน
Back to top