ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่มีเงิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่มีเงิน*, -ไม่มีเงิน-

ไม่มีเงิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่มีเงิน (v.) be penniless See also: be broke, be short of money, be poor, be impecunious Syn. จน
English-Thai: HOPE Dictionary
dishonoured chequen. เช็คสปริง,เช็คไม่มีเงิน
down(ดาวนฺ) {downed,downing,downs} adv.,adj.,prep. ข้างล่าง,อยู่ข้างล่าง,ลงข้างล่าง,ลง -Phr. (down and out ไม่มีเพื่อน,ไม่มีเงิน,ไม่มีอนาคต) n. การเคลื่อนลง,การลดลง vi.,vt. (ทำให้) ลง, Syn. dejected,fell,descent
impecunious(อิมพะคิว' เนียส) adj. ไม่มีเงิน, ยากจน., See also: impecuniously adv. impecuniousness n., Syn. poor
penniless(เพน'นิลิส) adj. ไม่มีเงิน
rock(รอค) n. หิน,โขดหิน,ก้อนหิน,หินโสโครก,อันตราย,ภัยพิบัติ,รากฐานอันมั่นคง,เพชร,พลอย vi.,vt.,n. (การ) โยก,แกว่ง,ไกว,เขย่า,ทำให้สั่นสะเทือน,ร่อนแร่,โคลงเคลง,ปลอบโยน adj. โยกไปมา -Phr. (on the rocks สู่ความหายนะสู่ภัยพิบัติ,ล้มละลาย,ไม่มีเงิน)
stoney(สโท'นี) adj. เต็มไปด้วยหิน,มีหินมาก,เหมือนกัน,แข็งเหมือนหิน,ไร้ความรู้สึก,ไร้ความปรานี,ไม่มีสีหน้า,ทารุณ,โหดเหี้ยม,ใจแข็ง,ถังแตก,ไม่มีเงินเลย,ตกอกตกใจ., See also: stonily adv. stoniness n., Syn. icy,heartless
stony(สโท'นี) adj. เต็มไปด้วยหิน,มีหินมาก,เหมือนกัน,แข็งเหมือนหิน,ไร้ความรู้สึก,ไร้ความปรานี,ไม่มีสีหน้า,ทารุณ,โหดเหี้ยม,ใจแข็ง,ถังแตก,ไม่มีเงินเลย,ตกอกตกใจ., See also: stonily adv. stoniness n., Syn. icy,heartless
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bogus chequeเช็คที่สั่งจ่ายโดยไม่มีเงินในบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
down and out (idm.) ไม่มีเงิน See also: ไม่ได้รับการช่วยเหลือ, ไม่รับการสงเคราะห์
for chicken feed (sl.) ไม่มีเงิน See also: ไม่มีค่าตอบแทน Syn. for peanuts
for peanuts (sl.) ไม่มีเงิน See also: ไม่มีค่าตอบแทน Syn. for chicken feed
skint (adj.) ไม่มีเงิน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I haven't got any moneyฉันไม่มีเงินเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No split, no diamonds, no payoff, no nothing.ไม่มีคดี ไม่มีเพชร ไม่มีเงิน ไม่มีอะไร ไม่มีอะไรทั้งนั้น
No diamond, no cash, no sale. Job well done, people.ไม่มีเพชร ไม่มีเงิน ไม่มีการซื้อขาย ทุกคนทำได้ดีมาก
Can't you see how much I love you?คุณไม่มีการศึกษา ไม่มีเงิน แถมหน้าตาคุณมันก็งั้นๆ
Furthermore, be aware that my nephew has withdrawn his addresses to someone without family, fortune, importance and fatally tainted by suspicion.ยังไงก็ตาม รู้เอาไว้ด้วยว่า หลานฉันขอถอนข้อเสนอของเขา จากผู้หญิงที่ไม่มีครอบครัว ไม่มีเงิน ไม่มีความสำคัญ และก็ถูกสงสัยว่าจะด่างพร้อย
We were desperate... no money, cops everywhere.เราสิ้นหวัง ไม่มีเงิน ตำรวจอยู่ทุกที่
Yeah, and I'm looking into Tommy's financials-- there's no money and there's no big purchases.ใช่ และฉันกำลังดูเอกสารการเงินของทอมมี่ ไม่มีเงิน และไม่มีการจ่ายเงินที่ราคาสูง
No home, no money, no food, and a dead son to boot.ไม่มีบ้าน ไม่มีเงิน ไม่มีอาหาร แล้วลูกชายก็ตาย
No, the money is on the base, okay?ไม่มีเงิน คือบนฐานได้ไหม
There's no money. - Just what's in the wallet.ไม่มีเงิน มีเเค่เงินที่อยู่ในกระเป๋าเงิน
No money to his name, he takes a job working on a boat.ไม่มีเงิน รับทำงานในเรือ
You don´t have no money, no credit cards.ไม่มีเงิน เครดิตการ์ด
No money, no jobs, no prospects.ไม่มีเงิน ไม่มีงาน ไม่มีโอกาส
There's no money, no jobs--ไม่มีเงิน ไม่มีงาน--
Couldn't pay my mortgage. I couldn't support my family.ไม่มีเงินจ่ายค่าผ่อนบ้าน ไม่สามารถส่งเสียครอบครัว
The school board's telling me there's no money for new band uniforms.ไม่มีเงินซื้อเครื่องแบบวงโยธวาทิตใหม่
No scholarship means no internship at the Jeffersonian.ไม่มีเงินทุนสนับสนุน หมายความว่า... เจฟเฟอร์โซเนียนไม่มีผู้ช่วย
I can't afford to!ไม่มีเงินมากขนาดนั้นหรอก!
There is no prize money 'cause there's no competition.ไม่มีเงินรางวัลหรอกเพราะว่าไม่มีการแข่งขัน
"and without those endorsements, i won't be able to buy my hovercraft."ไม่มีเงินสนับสนุน ฉันก็ไม่ได้ซื้อเรือโฮเวอร์คราฟต์
I didn't have money during high school, so I couldn't afford music lessons.ไม่มีเงินสมัยอยู่มัธย, ผมไม่มีปัญญาเข้าเรียนดนตรี
No, the money is for you, I insist.ไม่มีเงินสำหรับคุณฉันยืนยัน
There is no money for me to go to college.ไม่มีเงินสำหรับฉัน เพื่อไปเรียนมหาวิทยาลัย
No money for you.ไม่มีเงินสำหรับเธอหรอก
No money means there should be a bracelet.ไม่มีเงินหมายถึงสร้อยข้อมือยังอยู่
Do you need money? Should I try to borrow some?ไม่มีเงินหรอ แม่อยากจะยืมเงินไหม
There's no money missing from the register.ไม่มีเงินหายไปจากเครื่องเก็บเงิน
Without money, I've become a fugitive for a couple of days. I really can't survive in South Korea like this.ไม่มีเงินเนี่ยนะ พ่อเป็นคนหนีหนี้มาสิบสองวันแล้วนะ พ่ออยู่ที่เกาหลีไม่ได้แล้ว
Nothing for my family, which, as you might remember, was the damn point!ไม่มีเงินเหลือให้ครอบครัวฉัน ซึ่งนายอาจจะจำขึ้นมาได้ แม่งปัญหาใหญ่
I will pay you back. You got kicked out and you took a cab?ไม่มีเงินแล้วยังนั่งแท็กซี่มาอีกเหรอ
Without all of this wealth and power, what are you?ไม่มีเงินและอำนาจ พี่จะเป็นอะไร?
And he never has enough money for room and board at school.เขาไม่มีเงินพอจ่ายสำหรับ ค่าห้องและค่ากินอยู่ที่ ร.ร.
I had a flat tyre! I didn't have money for cab fare!รถผมยางแบน ผมไม่มีเงินสำหรับค่าแท็กซี่
I urgently need to return to Europe... but unfortunately I have no funds.ฉันจำเป็นเร่งด่วนที่จะกลับไปยุโรป ... แต่โชคร้ายที่ฉันมีไม่มีเงิน
We had no money. And the price of his silence was that we work for him for nothing.เราไม่มีเงิน และค่าปิดเรื่องนี้ของเขา
I just can't see paying' out money for this doctor when we don't have any.ฉันไม่เห็นประโยชน์เรื่องจ่ายเงินให้หมอ ทั้งๆ ที่ไม่มีเงินเลย
I can't afford a psychiatrist.ผมไม่มีเงินพอจ่ายให้จิตแพทย์หรอก.
"Westley had no money for marriage,เวสต์ลีย์ไม่มีเงินมากพอสำหรับการแต่งงาน
No money is here.แล้วที่นี่ก็แจ้งว่าไม่มีเงิน
I want to tell you there was no money.ผมอยากจะบอกคุณว่า มันไม่มีเงิน
Ray, we are behind on the mortgage.เรย์ เราไม่มีเงินค่าผ่อนบ้านแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่มีเงิน
Back to top