ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่มีหางเสียง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่มีหางเสียง*, -ไม่มีหางเสียง-

ไม่มีหางเสียง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่มีหางเสียง (adv.) without tone of voice See also: abruptly Syn. ไม่เพราะ, ห้วน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่มีหางเสียง
Back to top