ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่มีหลักแหล่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่มีหลักแหล่ง*, -ไม่มีหลักแหล่ง-

ไม่มีหลักแหล่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่มีหลักแหล่ง (adj.) unsettled See also: homeless Syn. ไม่อยู่เป็นที่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's good. I'm sick of being stuck out here, in the middle of nowhere.ดีเลยฮะ ผมเบื่อที่ต้องอยู่แบบไม่มีหลักแหล่งแบบนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่มีหลักแหล่ง
Back to top